Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/-Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДПСЗДП/, бул."Цар Освободител"26, За: инж. Иван Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/-Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДПСЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150226NXan4592043.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на интернет доставчик за нуждите на ТП ДГС Ботевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 72000000, 72400000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно поддържане на достъп до Интернет през оптична преносна среда за нуждите на Възложителя за 12 месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 26 – административна сграда ТП ДГС Ботевград

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата може да участва всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения което е уведомило Комисията за регулиране на съобщенията за осъществяване на обществени електронни съобщения на територията на гр.Ботевград, чрез кабелни мрежи. Участниците следва да отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и изискванията от Възложителя посочени в документацията и публичната покана. Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 т.1 и ал.5 ЗОП. Участникът следва да има възможност на доставка на високоскоростен достъп както към български, така и към международни интернет сайтове и цифрова телевизия. Да може да осигури достъп без ограничения и филтриране на трафика – неограничен по време и трафик за срока на договора, както и да може да извърши:- Инсталиране, конфигуриране и тестване на достъп до Интернет през оптична преносна среда за нуждите на ТП ДГС Ботевград- безплатно, за сметка на изпълнителя;-Абонаментно поддържане на достъп до Интернет през оптична преносна среда за нуждите на Възложителя за срок от 12 месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени в 09.00 часа на 09.03.2015 г., в сградата на ТП ДГС-Ботевград, находяща се в гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№26, от комисията определена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015