BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС Преслав, ул.Симеон Велики № 10, За: Янита Спасева - служител човешки ресурси, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС Преслав гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2015 година (при еднократно заплащане) на служителите на ТП “ДГС Преслав” по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ и Позиция №3: Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

подлежащи на застраховане: за позиция №1 – 24 бр.служители, за позиция №2 – 12 бр.служители и за позиция №3 – 14 бр.служители

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП "ДГС Преслав" гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- изпълнител може да е местно или чуждестранно застрахователно дружество; Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура. Копия от документите удостоверяващи горните обстоятелства се представят заедно с останалите изискуеми документи; - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите също трябва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка - офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; - офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; - плащането по сключения договор за застраховка се извършва само срещу издадена фактура в срок до 30 дни от сключване на застраховките и представяне на застрахователните полици;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 09.03.2015г. от 15,40ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, декларация за неразпространение както и техническо предложение /Образец № 8/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: www.dpshumen.bg - „Профил на купувача” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 06.03.2015г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.30ч., а в отделен запечатан непрозрачен плик, озаглавен „Предлагана цена”, следва да представят и своето ценово предложение /Образец № 4/; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на застраховател от държава членка, извършващ дейност по общо застраховане в Република България при условията на правото на установяване /клонове/, същият следва да представи доказателства за регистрацията си в чужбина и документ, даващ му право да упражнява дейност на територията на Република България; • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния вид застраховка, предмет на настоящата процедура; • списък на приложените документи /Образец № 10/; • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015