Версия за печат

BG-Върбица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДГС Върбица - Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, Р България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dgsvarbitca.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на текущо зареждане на тонер-касети през 2015 г. за офис техника, собственост на ТП "ДГС Върбица", от сервиз на територията на град Върбица.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозният срок за изпълнение на услугата е до 31.12.2015 г. Информация за прогнозните количества и марките (моделите) на устройствата, за които е предназначена поръчката е обществено достъпна на www.dpshumen.bg, "Профил на купувача". Максимален финансов ресурс за изпълнение на услугата, определен от Възложителя е 1200 лв. без вкл. ДДС. Забележка: Ценовите предложения на кандидатите, които надхвърлят определеният от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнение на прогнозните количества на услугите се отстраняват от участие от етапа на разглеждане и оценка на „Ценовите оферти”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" №133

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Отстраняването на участницине в процедурата - ако не са изпълнили изискванията на Възложителя при изготвяне на офертата; 2. Квалификационни изисквания: 2.1. Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец, по смисъла на ТЗ, както и техните обединения; 2.2. Кандидатите следва да разполагат с необходимата техническа и кадрова обезпеченост за извършване на посочените услуги, като същите може да приложат и доказателства в подкрепа на по-горе декларираното; 3. Кандидатът следва да притежава най-малко един собствен и/или нает обект - сервиз на терторията на гр. Върбица. ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът представя като доказателство за изпълнение на т. 2. със съответните документи удостоверяващи изпълнението на условието за наличе на собствен сервиз на терторията на гр. Върбица (документ за собственост, договор за наем, и др.) 4. Предложения за участие в процедурата се приемат в деловодството на ТП "ДГС Върбица" - гр. Върбица, обл. Шумен, ул. "Септемврийско въстание" №133 през работни дни до 16.00 часа на 05.03.2015 год., в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който участникът посочва предмета на поръчката за които се кандидатства, наименование и данни на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност E-mail. 5. Офертите трябва да съдържат всички документи по чл. 101 "в" от ЗОП: данни за лицето, което пправи предложението, предложение за изпълнение на изискванията по чл. 101 "б", ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и следните писмени доказателства: 5.1. Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участникът е физическо лице се представя заверено копие от документ за самоличност; 5.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образеца публикуван на сайта - www.dpshumen.bg. 5.3. Финансовото предложение в съответствие с образеца, публикуван на сайта - www.dpshumen.bg. 6. Ценовото предложение не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена от възложителя в настоящата покана. Ценовите предложения на кандидатите, които надхвърлят определеният от Възложителят максимален финансов ресурс за изпълнение на прогнозните количества на услугите се отстраняван от участие от етапа разглеждане на "Ценовите оферти". 7. Максимален срок за извършване на услугата: до 4 (четири) астрономически часа от направената заявка от страна на Възложителя. Срока за изпълнение се посочва в цели часове (1 час, 2 часа, ......) и не по-дълъг от 4 (четири) часа, след направена заявка от Възложителя. Оферти с предложени срокове за изпълнение на услугата над 4 (четири) часа се отстраняват и не се допускат до участие в крайното класиране по процедурата за избор на изпълнител. Оферти, в които срока за изпълнение на услугите не е посочен в цели часове също се отстраняват и не се допускат до участие в крайното класиране по процедурата за избор на изпълнител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите - икономически най-изгодна оферта. Методика за оценка на офертите: Комисията ще класира на първо място участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО) изчислена като сбор от оценките на отделните участници, включващи трите основни показателя, при максимален брой точки от общата оценка – 100 т., както следва: 1. Предлагана обща крайна цена (без включено ДДС) за изпълнение на услугата – (К1), където: K1 = (A:B) x 60 A – най-ниска обща крайна цена за изпълнение на услугата, от предложените от частниците в процедурата; В - най-ниска обща крайна цена за изпълнение на услугата, предложена от оценяваният участник. Максималният брой точки, който всеки участник може да получи по този показател е 60 т. Тежест на критерия – 60% Забележка: Ценовите предложения на кандидатите, които надхвърлят определеният от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнение на прогнозните количества на услугите се отстраняват от участие от етапа на разглеждане и оценка на „Ценовите оферти”. 2. Срок за изпълнение на услугата – (К2), K2 = (С:D) x 30 където: С – най-кратък срок (в часове) за изпълнение на услугата, от предложените от участниците в процедурата; D - най-кратък срок (в часове) за изпълнение на услугата, предложен от оценяваният участник. Максималният брой точки, който всеки участник може да получи по този показател е 30 т. Тежест на критерия – 30% Забележки: - Максимален срок за изпълнение на услугите, се посочва в цели часове (1 час, 2 часа ,…) и не по-дълъг от 4 /четири/ астрономически часа, след направена заявка от Възложителя. - Оферти с предложени срокове за изпълнение на услугата над 4 (четири) часа се отстраняват и не се допускат до участват в крайното класиране по процедурата за избор на изпълнител; - Оферти в които срока за изпълнение на услугите не е посочен в цели часове се отстраняват и не се допускат да участват в крайното класиране по процедурата за избор на изпълнител; 3. Гарантиран общ брой копия за всяко зареждане на тонер – (К3), където: K3 = (F:E) x 10 F – най-голям гарантиран общ брой копия на всяко едно презареждане, от предложените от участниците в процедурата; E – гарантиран общ брой копия на всяко едно презареждане обявен от оценяваният участник. Максималният брой точки, който всеки участник може да получи по този показател е 10 т. Тежест на критерия – 10% КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – КО КО = К1 + К2 + К3 Максималният брой точки, който може да получи всеки едни от участниците е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.dgsvarbitca.dpshumen.bg Разглеждането на документите от комисията ще се ивърши на 06.03.2015г. от 15.00.часа в заседателна зала на административната сграда на ТП "ДГС Върбица", - гр.Върбица, ул."Септемврийско въстание" 133,

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2015