Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150219rNsh442704.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на перилни, почистващи и битови материали за нуждите на "КОЦ - Пловдив" ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000

Описание:

Перилни и почистващи препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност е до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 5.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 5.3.Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 5.4.Референции за добра търговска репутация за извършване на услугата, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2013 и 2014 г. , надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия) - минимум три броя референции. 5.5. Информация за местоположението и вида на базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във формата на декларация /свободен текст/, подписана от законния представител на участника; 5.6. Декларация /свободен текст/, че доставките ще бъдат придружени със сертификати, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 5.7. Информация от производителя и етикет на предлаганото изделие и предлагана разфасовка и /или търговска опаковка и /или техническа спецификация от производителя на всеки един от предлаганите продукти – информацията да е подписана от законния представител на участника; 5.8. Инструкции за употреба /лист за безопасност, за стоките за които се изисква, издадени от производителя, когато такива се изискват с оглед предназначението на съответните хигиенни материали, перилни и почистващи препарати. 5.9. Разрешение за пускане на пазара или за производство и продажба на препаратите и материалите от контролните органи и санитарно разрешително за тези от тях, за които се изисква това, издадено от компетентен орган./заверено фото копие/ 5.10. Декларация, че срокът на годност на препаратите и материалите ще бъде не е по – малък от 60% от обявения от производителя към датата на доставка /свободен текст/. 5.11. Декларация /свободен текст/ от участника, че е съгласен с клаузите на проекто - договора. 5.12.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №2/ 5.13. Ценово предложение /Приложение № 3/ 5.14. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение №4/ 6. Участниците предоставят мостри: 6.1.Задължително за всички артикули от спецификацията на възложителя – Приложение №1, за които участникът е представил оферта, по 1 брой, придружени със съответните сертификати за качество. 6.2 При поискване от страна на комисията следва да се предоставят допълнително минимално количество. 6.3..Мострите трябва да бъдат предоставени до крайния срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да бъде обозначено: Наименованието на артикула по която е предоставената мостра и се поставен фирмен знак на кандидата. 6.4. Мострите трябва да бъдат придружени с подписан и подпечатан списък, в три екземпляра – един приложен към офертата, един към мострите и един брой за кандидата. Мострите се предават в деловодството на „КОЦ – Пловдив, ЕООД гр. Пловдив , бул. “В. Априлов ” №15 а. 6.5.Представените мостри ще служат като „еталон” при всяка доставка на перилни, почистващи и битови материали от Участника определен за изпълнител. 6.6.При непредставяне на мостри или при несъответствие на мострите с техническата спецификация на възложителя, участникът се отстранява независимо от приложените документи за съответствие – издадени от производителя и други подобни за доказване съответствието с техническите спецификации на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ - 70% К2 – Срок на доставка – 30% Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите: К1 - Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ -70 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = /К1 минимум / К1 конкретна/ * 70 К2 – Срок на доставка – 30 точки Този критерий си изчислява и по следната формула: К2 = /К2 минимум / К2 конкретна/ * 30 КО = K1+ K2 Участника събрал най-много точки се класира на първо место.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 05.03.2015 г. в 13:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/03/2015