Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Гинка Тужарова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-006.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставяне на канцеларски материали” Канцеларските материали са за: Общинска администрация, кметски наместничества, направление „Култура”, ОССУ, ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, ОП „Общински пазари”, ДВУИ селище - „Качулка”, просвета – ЦДГ – град и проекти, за които към момента на обявяване на обществената поръчка има сключени договори за финансирание с европейски средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197630, 39263000

Описание:

Хартия за печатане
Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете канцеларски материали и местата за безплатна доставка са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Доставяните канцеларски материали трябва да отговарят на утвърдените стандарти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да достави канцеларските материали посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие. Доставяните канцеларски материали следва да отговарят на утвърдените стандарти. Заплащането на доставените канцеларски материали ще се извършва съгласно условията на проекто-договора. В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 3.2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка. Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 6.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на канцеларски материали.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продалжава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: Ко = К*0,80 + С*0,20, където: К – оценка на предложените единични цени за канцеларските материали – тежест в комплескната оценка - 80 (максималният брой точки по този показател е 80 точки); С - Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка - тежест в комплексната оценка - 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки) 1.Оценка на предложените единични цени за канцеларските материали К се определя по следната формула: К = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където i=1 148, ЕЦi – единична цена за определен вид канцеларски материал, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение; ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид канцеларски материал, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i–номер на вид канцеларски материал, от таблицата, където i е в границите от 1 до 148;Рi – относителна тежест на цената за доставения канцеларски материал (изразена с проценти):Копирна хартия-500 листа А4,технология триотек-Рi-3,80;Копирна хартия 500 листа А3,клас В-Рi-1,00;Копирна хартия-500 листа А4,клас В-Рi-3,80;Хартия-А4 цветна,твърда за сертификат-Рi-1,00;Хартия принтер 150/11–еднопластова 4000 листа-Рi-1,00;Хартия принтер-240/11–еднопластова 2000 листа-Рi-3,80;Хартия принтер 240/11– двупластова 1000 листа-Рi-3,80;Хартия принтер-240/11–трипластова 750 листа-Рi-1,00;Белова хартия-250 листа-обикновена/вестникарска-Рi-0,50;Белова хартия-250 листа–офсетова,60гр.-Рi-0,50;Карирана хартия-250 листа – обикновена/вестникарска-Рi-0,50;Факсхартия-термо–210/15-Рi-0,50;Факсхартия-термо–210/25-Рi-0,50;Факсхартия термо-210/30-Рi-0,50;Факсхартия термо-216/25-Рi-0,50;Хартия за флипчарт-Рi-0,50;Паус-А4,100 листа 92 г. термоустойчив-Рi-0,50;Паус-А3,100 листа 92 г.-термоустойчив-Рi-0,50;Папка-PVC с машинка А4-Рi-3,00;Картонена папка-А4 250 гр./м с метална машинка-Рi-2,00;Папка „Дело”-Дебелина 1,2 мм от мукава с връзки,за архиниране на документи-Рi-1,80;Папка за картотека 250 гр./ м,L–образна от картон-Рi-0,60;Картонена папка-едноцветна А4 с ластик-Рi-0,50;Картонена папка-с машинка цветен картон-Рi-0,50;Пластмасова папка-едноцветна А4 с ластик-Рi-0,50;Папка-PVC с 20 джоба-Рi-0,50;Класьор-РР–8 см.-Рi-3,20;Класьор-РР–5 см.-Рi-3,20;Папка джоб-А4 в опаковка 100 бр.-Рi-3,20;Папка-PVC с копче-Рi-0,50;Папка-преписка офсет-Рi-0,50.Химикал-еднократна употреба,с документално мастило,цвят син,червен,зелен,черен,прозрачно тяло,дължина на писане 3000 мРi-2,00.Останалите канц. м-ли, посочени в методиката за оценка и относителната тежест Рi на цената за доставения канцеларски материал се съдържат в документацията за участие.2.Оценката на Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка С се определя по следната формула:С=Срок ( за изпълнение на всяка конкретна заявка)/Срок(участник) * 100,където: „Срок (за изпълнение на всяка конкретна заявка)” е най-краткият предложен срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, а „Срок (участник)” е предложеният срок за изпълнение на всяка конкретна заявка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка Ко, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка Ко на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет и ЕС.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 26.02.2015 г., 16:30 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-006.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2015