Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по минералогия и кристалография Акад. Иван Костов - БАН, ул Академик Георги Бончев, бл.107, За: доц. д-р. Желязко Дамянов - директор на ИМК-БАН, доц. д-р. Борис Шивачев - ръководител на проект Т02/14, България 1113, София, Тел.: 02 9797055, E-mail: bls@clomc.bas.bg, Факс: 02 9797056

Място/места за контакт: ИМК-БАН канцелария, ет.2 стая 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.imc.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.imc.bas.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14 „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24965000, 24300000, 24320000

Описание:

Ензими
Неорганични и органични химични продукти с основен характер
Основни органични химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИМК-БАН, 1113, София, ул Академик Георги Бончев, бл.107

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на поръчката предвижда извършване на доставка, осъществявана чрез покупка на химикали и консумативи за нуждите на Института по минералогия и кристалография – Българска Академия на Науките, необходими за изпълнение на дейностите по одобрен договор ДФНИ Т02/14 „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия” по „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2014 г.“, предоставена от Фонд Научни Изследвания, Министерство на образованието и науката, Република България, по който Институтът по минералогия и кристалография – Българска Академия на Науките е бенефициент. Възлагането се изпълнява комплексно съглано Техническата спецификация. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 1. При организиране на доставката Изпълнителят е длъжен да спазва следното: 1.1. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител. 1.2. Всички химикали и реактиви задължително трябва да бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на доставения продукт. 1.3. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г.); 1.4. Спазва оферираните срокове на доставка; 2. На Изпълнителя се забранява: 2.1. При осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите; 2.2. Да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт; 2.3. Да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата поръчка; 2. Други изисквания При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта. 3. Срок за изпълнение на поръчката Срокът за изпълнение на поръчката е 20 дни. Допълнителните условия към участниците са подробно описани в Приложение към техническите спецификации и в Указание за подготовка на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е «икономически най-изгодна оферта». Взема се предвид общата цена за изпълнение на поръчката – т.е. цената в лева без ДДС за „Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14 „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”, по „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2014 г.“ и специфичните характеристики на предложените химикали и консумативи.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2015