Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150217yGOM426517.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка и внедряване на регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация на пациенти на "КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособени позиции” Обособена позиция № 1 – „Доставка на електронен четец за машинночитаеми български лични документи” Обособена позиция № 2 – „Удостоверителна услуга по издаване на квалифициран електронен подпис тип – „професионален”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35126000

Описание:

Баркод четци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 32 600 лв /тридесет и две хиляди и шестстотин лв./ с ДДС. Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е 25 000 лв./двадесет и пет хиляди лв./ с ДДС. Прогнозната стойност за обособена позиция № 2 е 7 600 лв. /седем хиляди и шестстотин лв./ с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 4.3.Участниците следва да разполагат с квалифицирани и правоспособни сервизни специалисти за изпълнение предмета на поръчката, което се доказва със списък на сервизните специалисти по длъжности придружено със заверено копие на документите доказващи тяхното образование и професионална квалификация /За обособена позиции № 1/ 4.4.Декларация /свободен текст/ за наличието на сервизна база в гр. Пловдив, с която разполага участникът за изпълнението на обществената поръчка. /За обособена позиции № 1/ 4.5.Участниците следва да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, да са налице минимум 2 продажби на Електронни четци за български лични документи за регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация на пациенти. Доказва се със Референции издадени от получателите на устройствата /за обособена позиция № 1/ 4.6..Участниците следва да представят документ удостоверяващ, че Електронни четци за български лични документи за регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация отговарят на спецификациите на стандарт ICAO 9303 /за обособена позиция № 1/ 4.7.Декларация /свободен текст/, че предлаганите Електронни четци за български лични документи за регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация са 100% съвместими с клиентската част на софтуера HADIS на НЗОК. /за обособена позиция № 1/ 4.8.Декларация /свободен текст/, че предлаганите Електронни четци за български лични документи за регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация ще бъдат най-малко с 24 месеца гаранция. /за обособена позиция № 1/ 4.9.Декларация /свободен текст/, че Участника предлага гаранционно обслужване на устройствата със срок на реакция максимум 24 часа от уведомяването от страна на Възложителя. /за обособена позиция № 1/ 4.10.Декларация /свободен текст/, че Участниците следва да осъществяват ремонтите дейности само с оригинални резервни части, и че при установяване на дефектирало устройство от страна на Възложителя, Изпълнителя следва да предостави в рамките на 24 часа оборотно такова, което ще се ползва от Възложителя до отстраняване на повредата на дефектиралото устройство. /за обособена позиция № 1/ 4.11.Декларация /свободен текст/ за срок на доставка и въвеждане на Електронни четци за български лични документи. /за обособена позиция № 1/ 4.12.Участниците следва да представят заверено копие на валидно Удостоверение за издаване на квалифициран електронен подпис от Комисия за регулиране на съобщенията. /за обособена позиция № 2/ 4.13.Декларация /свободен текст/ за наличието на представителство в гр. Пловдив, с която разполага участникът за изпълнението на обществената поръчка. /За обособена позиции № 2/ 4.14.Участниците да представят поне 2 броя Референции издадени от получателите на услугата /за обособена позиция № 2/ 4.15.Декларация /свободен текст/ за срок на издаване на електронен подпис след предоставяне на данните от страна на Възложителя. /за обособена позиция № 2/ 4.16.Декларация – /свободен текст/, че отложено плащане не по малко от 30 дни от дата на доставка и /или услугата 4.17.Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на проекта на договор. 4.18.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение 2/ . 4.19.Ценово предложение /Приложение 3/ 4.20.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 4/ за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

7.1. За обособена позиция 1: К1 – Обща цена на предлаганата услуга - 50т. К2 – Срок за доставка – 30 т. К3 – Срок за внедряване - 20т. 7.1.1..Методика за определяне на комплексната оценка (КО) за Обособена позиция №1: К1 – Обща цена на предлаганата услуга - 50 т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 50 К2 – Срок за доставка – 30 т. Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/ К2 конкретна)*30 К3 – Срок за внедряване - 20т. К3 - (К3 минимум/ К3 конкретна)*20 Комплексна оценка: КО = К1 + К2 + К3 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място. 7.2. За обособена позиция 2: К1 – Обща цена на предлаганата услуга - 70т. К2 - Срок за издаване на електронен подпис - 30т. 7.2.1. Методика за определяне на комплексната оценка (КО) за Обособена позиция №2 К1 – Обща цена на предлаганата услуга - 70т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 70 К2 - Срок за издаване на електронен подпис - 30т. Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/ К2 конкретна)*30 КО= К1 + К2 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 27.02.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2015