Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Орлицата”, „Средока”, „Витаново”, „Тисовица” и поддържани резервати „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”, по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39294100, 45233290, 45316213

Описание:

Информационни и промоционални продукти
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по инсталиране на указателни знаци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Орлицата”, „Средока”, „Витаново”, „Тисовица” и поддържани резервати „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

От Изпълнителя се изисква да организира и финансира всички дейности, необходими за успешното изпълнение на договора, включително осигуряването на необходимата техника и транспорт за работа на територията на резерватите. Всички необходими разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата оферта цена. Основни стъпки при изпълнение на поръчката: -Изпълнителят е длъжен да представи мостри за одобрение от Възложителя на информационно-забранителните табели по т.1, информационните табели по т. 2, информационни знаци (насочващи стрелки) с 1 крак по т. 3 в срок до 15 календарни дни след подписване на договора за възлагане на обществената; -Възложителят одобрява или връща за преработка мострите в рамките на 5 календарни дни след тяхното получаване; -Изпълнителят пристъпва към изработка на целия обем от табели и знаци след получаване на писмено одобрение от Възложителя за качеството на представените мостри. Всяка една от стъпките по тази точка се извършва посредством приемо-предавателни протоколи, подписани и от двете страни по договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.riosvbs.eu

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2015