BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт на общински пътища в община Брацигово за 2015 година в т.ч. Местен път PAZ 1041 III-357,Бяга –Исперихово-Козарско –Граница общ.(Брацигово–Кричим)-Кричим / III-866 и Местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор –лет. “Васил Петлешков” Строителството включва следите дейности: 1.Механизиран изкоп с натоварване на транпорт; 2.Полагане на трошокаменна настилка ; 3.Фрезоване на асф.настилка от 40мм-60мм; 4.Изкърпване на асфалтова настилка с d 40мм-60мм с гореща асфалтова смес ,чрез изсичане 5.Изкърпване на асфалтова настилка с d 40мм-60мм с гореща асфалтова смес ,чрез изрязвне с фугорезачка 6.Машинно полагане на асфалтова смес плътен асфалтобетонза горещ пласт на покритието 7.Направа основа от НТК 0/70 мм ;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

88417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие. В случай, че участникът е обединение/консорциум, изброените по-долу изисквания се прилагат за обединението/консорциум като цяло. В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, участниците в него представят документ, подписан от лицата в обединението в който задължително се посочва представляващият. Споразумението за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: •всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на обществената поръчка; •всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на обществената поръчка. В договора за обединение трябва да е посочено разпределението на участието на лицата (членовете на обединението) при изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката. В случай, че в договора за обединение не се съдържа разпределението по предходното изречение, възложителят ще приема, че всяко лице (член на обединението), ще вземе участие при изпълнение на всяка една от дейностите, включени в предмета на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата. Когато участникът е обединение/консорциум, но не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата или обединението не е регистрирано по надлежния ред – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, при съобръзяване с разпоредбите на чл. 68 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в процеса на изпълнение на поръчката, изискванията, посочени в т. 3.2. от документацията се прилагат и за подизпълнителите. Административни изисквания 1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: •за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; •за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 3. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Участникът да няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължгения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата в която участникът е установен. 5. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 6. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”; Продължава в полето Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение - с тежест 20 точки Гаранционен срок - с тежест 30 точки Ценово предложение - с тежест 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за техническите възможности и/или квалификация: •Участникът през последните 5 години да е изпълнил минимум два договора с предмет, подобен предмета на настоящата поръчка–изграждане,ремонт или реконструкция на пътища. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. Доказва се със: Списък на строителството,изпълнено през последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата, а за строителство еднакво ли исходно с предмета на поръчката удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (Образец № 4). •Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Сертификата по трябва да е с обхват, съответстващ на обекта на поръчката и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Офертите се получават на фрот офиса на община Брацигово ,гр.Брацигово,ул. "Атанас Кабов " № 6 А до 16,30ч. на 27.02.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.03.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Младежки дом,гр.Брацигово,ул."Христо Смирнески " № 1 Документацията е дотъпна за изтегляне на следния адрес: http://www.bratsigovo.bg/display.php?id=117&tb=op

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/02/2015