Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, За: Светомир Минчев, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-005.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен” 1. Анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране в областта на регионалното развитие, европейската интеграция, добри европейски практики в местното управление: 1.1. Обработка, анализ и синтез на информация от публично достъпни информационни източници: български държавни институции и институти на ЕС, ООН, СЕ, български и международни обществени и неправителствени организации, медийни публикации, социологически проучвания; 1.2. Подготовка на ежемесечни аналитични доклади. Докладите съдържат обобщен информационен преглед по т. 2.2.1.1., анализ и прогноза за развитие, препоръки; 1.3. Подготовка на 1 /един/ стратегически документ – презентация обобщаващ принципи, подходи и добри практики за ефективно и прозрачно управление на общините; 1.4. Незабавно информиране при възникване на информация, събитие или ситуация, които са от значение за доброто управление на общината. 2. Стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен 2.1. Мониторинг и анализ на общодостъпни информационни източници, включително национални, регионални и местни медии, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.2. Мониторинг на публикациите в т.нар. нови медии – социални мрежи, блогове, включително и регионални, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.3. Изготвяне на ежеседмични аналитични доклади по т. 2.2.2.1. и т. 2.2.2.2., които да съдържат информационен преглед на основни теми и тенденции, анализ и препоръки за реакция; 2.4. Стратегическо консултиране на дейността на “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”: 2.4.1. Формулиране на стратегия за работа с различни публики 2.4.2. Антикризисен мениджмънт. Разработване на механизъм за работа при кризисни ситуации. 2.4.3. Подготовка на стратегически послания, опорни точки, предложения за реакции на представители на общинската администрация 2.4.4. Подготовка и провеждане на обучение по медийно и публично поведение; 2.4.5. Мониторинг на обществени кампании, инициативи, конкурси, събития и препоръки в кои от тях е добре да се включи Община Сливен. 2.4.6. Консултиране на подготовката на публични информационни и презентационни материали – прессъобщения, интервюта, статии, представяния, презентации, изказвания, 2.4.7. Консултиране на дизайни и визуални концепции на рекламно-информационни материали, представящи дейността на община Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72316000, 79416200

Описание:

Услуги по анализ на данни
Консултантски услуги по връзки с обществеността


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране в областта на регионалното развитие, европейската интеграция, добри европейски практики в местното управление: 1.1. Обработка, анализ и синтез на информация от публично достъпни информационни източници: български държавни институции и институти на ЕС, ООН, СЕ, български и международни обществени и неправителствени организации, медийни публикации, социологически проучвания; 1.2. Подготовка на ежемесечни аналитични доклади. Докладите съдържат обобщен информационен преглед по т. 2.2.1.1., анализ и прогноза за развитие, препоръки; 1.3. Подготовка на 1 /един/ стратегически документ – презентация обобщаващ принципи, подходи и добри практики за ефективно и прозрачно управление на общините; 1.4. Незабавно информиране при възникване на информация, събитие или ситуация, които са от значение за доброто управление на общината. 2. Стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен 2.1. Мониторинг и анализ на общодостъпни информационни източници, включително национални, регионални и местни медии, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.2. Мониторинг на публикациите в т.нар. нови медии – социални мрежи, блогове, включително и регионални, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.3. Изготвяне на ежеседмични аналитични доклади по т. 2.2.2.1. и т. 2.2.2.2., които да съдържат информационен преглед на основни теми и тенденции, анализ и препоръки за реакция; 2.4. Стратегическо консултиране на дейността на “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”: 2.4.1. Формулиране на стратегия за работа с различни публики 2.4.2. Антикризисен мениджмънт. Разработване на механизъм за работа при кризисни ситуации. 2.4.3. Подготовка на стратегически послания, опорни точки, предложения за реакции на представители на общинската администрация 2.4.4. Подготовка и провеждане на обучение по медийно и публично поведение; 2.4.5. Мониторинг на обществени кампании, инициативи, конкурси, събития и препоръки в кои от тях е добре да се включи Община Сливен. 2.4.6. Консултиране на подготовката на публични информационни и презентационни материали – прессъобщения, интервюта, статии, представяния, презентации, изказвания, 2.4.7. Консултиране на дизайни и визуални концепции на рекламно-информационни материали, представящи дейността на община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в услугите по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации.6.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката–свободна форма.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да осигури екип, състоящ се минимум от 4 (четирима) експерта:-Магистър, специалност „Политология” – 1 бр.-Магистър, специалност „Регионално развитие” – 1 бр. -Бакалавър, специалност „Социология” – 1 бр.-Бакалавър, специалност „Връзки с обществеността”/„Публични комуникации” – 1 бр.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническа оценка (Демонстрирани от участника умения и възможности за изпълнение на поръчката)-К–максимален брой точки 60.Показатели и подпоказатели:1.1.Показател К1-Проект на стратегия/план за анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен–максимален брой точки 20,в т.ч.:1.1.1.Подпоказател К 1.1.Анализ на ситуацията-максимален брой точки 5;1.1.2.Подпоказател К 1.2. Формулиране на цели, генериране на стратегия за изпълнение на целите, очертаване на подход за реализация на стратегията-максимален брой точки 8;1.1.3.Подпоказател К 1.3. Идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване, мерки за недопускане на риска, мерки за преодоляване на риска - максимален брой точки 7.1.2.Показател К2 - Организация и методология за изпълнение на поръчката–максимален брой точки 20,в т.ч.:1.2.1.Подпоказател К 2.1.Планиране на конкретни дейности, подбор на форми и канали-максимален брой точки 10;1.2.2.Подпоказател К 2.2.Ефективност-доколко планираният подход на участника би могъл да подобри управлението на процесите и максимизиране на ефектите от дейностите-максимален брой точки 10.1.3.Показател К3-План за изпълнение на дейностите.Ресурс за изпълнение на дейностите–максимален брой точки 20, в .т.ч.:1.3.1.Подпоказател К 3.1.Планове за организация и изпълнение на дейностите - максимален брой точки 10;1.3.2.Подпоказател К3.2. Предложени ресурси (човешки и технически) за обезпечаването на всяка дейност (или група дейности) - максимален брой точки 10.2.Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:Т=TN/TMAX x 60,TN=К1+К2+К3,където:К1,К2 и К3–табличният средноаритметичен резултат от оценките на членовете на комисията за оценяваната оферта,определени по таблица, съответстващи за показателите К1, К2 и К3.ТN–сумата от средноаритеметичните таблични оценки на оценяваната оферта;TMAX–максималната стойност на получената сума от средноаритеметичните таблични оценки.За получаването му е необходимо първо да бъдат получни всички суми от средноаритеметичните таблични оценки на оценяваните оферти.Т–резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. Подробна информация за определянето на точките за формиране на Техническата оценка се съдържа в таблица, в документацията за участие.Финансова оценка–Ф–максимален брой точки 40.Ф–финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:Ф = Цmin / Цn х 40, където:Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;Цn–цената предложена в оценяваната оферта;Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.Обща оценка–О–максимален брой точки 100.Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:О=Т+Ф,където:О–общата оценка на оценяваната оферта,Т–техническата оценка на оценяваната оферта,Ф– финансовата оценка на оценяваната оферта.Крайно класиране на Участниците:Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената обща оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока обща оценка (О) на офертата.В случай че общите оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта,в която се предлага най-ниска цена.При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред,комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Заб:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 25.02.2015 г., 16:50 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публ. пок., док. за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на док. са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-005.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2015