Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ "Слънчице", ул. "ген. Гурко" № 8, За: Павлина Златарева, Марийка Божкова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0888 131757, E-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

Място/места за контакт: ул. "ген. Гурко" № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://slunchice.etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://slunchice.etropolebg.com/index.php/publichna-pokana.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на хранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведени ЦДГ "Слънчице" гр. Етрополе, по предварителни заявки на Възлоителя. Подробни данни за подлежащите на доставка групи храни са посочени в съответната количествена сметка, неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15220000, 15300000, 15411200, 15500000, 15600000, 15810000, 15830000, 15831600, 15850000, 15863000, 15865000, 15870000, 15898000, 15899000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Олио за готвене
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Захар и свързани с нея продукти
Мед (за ядене)
Тестени изделия
Чай
Билков чай
Хранителни подправки и сосове
Мая
Набухватели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подлежащите на доставка групи храни са посочени в съответната количествена сметка, неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата. При изготвяне на офертата стриктно да се спазват мерните единици и съответната разфасовка.Доставите ще се извършват в срок до 24 часа след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочената институция. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, като за продукта "хляб" и "закуски"- доставките са ежедневни, след подаване на зявка за необходимите количества от продукта от упълномощени лиза от посоченото детско заведение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка: Изпълнителят е длъжен да осигури и контролира спазването на нормативните изисквания към храните, които доставя, както и нормативните изисквания за хигиена на храните по време на дистрибуцията им. Изпълнителят е длъжен да има внедрена система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки (система НАССР), а когато цялостното внедряване на система е неприложимо - процедури в съответствие с принципите на системата НАССР. Доставяните храни, плодове и зеленчуци трябва да отговарят на специалните изисквания към групите храни, които се предлагат в детските заведения съгласно Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специалните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. При изпълнение на настоящата обществена поръчка са приложими и изискванията на Наредбата за етикетирането и представянето на храните; Наредба № 36 от 23.03.2006г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход; Наредба № 4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. Участникът представя образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданието, възложител на настоящата поръчка. Документа за произход /търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната информация: пореден номер (№), дата и място на издаване, наименование и адрес на управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на храната; партиден номер (L) на храната; срок на трайност /или срок на минимална трайност; условия за съхранение; количество; производител; наименование, адрес, ветеринарен регистрационен номер /за храните от животински произход/ и регистрационен номер /за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на транспортно средство; предал: подпис и печат /управител или упълномощен представител на фирмата, издала документа/. Доставяните видове и количества хранителни продукти да са І-во качество и да отговарят на действащите стандарти, придружени със съответните документи и сертификати. Доставените некачествени хранителни продукти, установени от Възложителя няма да бъдат заплащани до замяната им от Изпълнителя с качествени такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. При участие на обединение, което не е ЮЛ, участниците в обединението сключват споразумение с нот. заверка на подписите. Като минимум споразумението трябва да съдържа клаузи, гарантиращи, че:всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по наст. общ. поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; е определен водещ член на обединението,упълномощен за и от името на всеки член на обединението да поема задължения и да получава указания;изпълнението на договора, вкл.плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; направено е разпределение на дейностите м/у членовете. Участниците трябва да отговарят на изискванията по чл.47,ал.1,т.1 и ал.5 отЗОП. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:1/ В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за посл. три години (2011, 2012, 2013) или в зависимост от датата, на която участн. е учреден или е започнал дейността си, оборот от доставки и/или търговия на хран.продукти в размер не по-малко от 40 000 лв без ДДС. Доказва се със Справка-декларация за реализиран специализиран оборот по обр.№ 11, зав.копия на баланс и ОПР от год. финансов отчет за всяка една от посл. 3 фин. год. Минимални изисквания за технически възможности:1/ Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайната дата за получаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, поне1 договор за доставка на хранителни продукти. Доказва се със списък-декларация по обр.№ 12 на основните си договори, изпълнени през посл. 3 год., считано от крайната дата за получаване на оферти и референции за описаните договори. 2/ Всеки участник трябва да разполага с обект/и, собствени или наети, необходими за изпълнението на поръчката. Обекта/ите трябва да бъдат регистрирани по реда на чл.12 от Закона на храните /ЗХ/ на името на участника в следните групи:складове за търговия с храни от животински произход;складове за търговия с храни от неживотински произход;или складове за търговия с храни от животински и неживотински произход.Обектите да са вписани в Нац. регистъри на обектите за производство и търговия с храни, които се поддържат от БАБХ.Доказва се със Списък на помещения/складове по обр.№ 14 ,придружен от валидни санитарни разрешителни по чл. 12 от ЗХ – „Удостоверение за регистрация” на името на участника. 3/ Всеки участник трябва да разполага с транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката, като техният минимален брой и вид са, както следва:Хладилен автомобил (1 бр.) с издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход; Автомобил (1 бр.) с издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от РЗИ за превоз на хранителни продукти от неживотински произход. Доказва се със Списък на транспортните средства по образец № 13, придружен от заверени копия на удостоверенията, издадени от ОДБХ за специализираните транспортни средства. У-нията трябва да са с обхват за всички групи храни,доставяни по наст. общ. поръчка. 4/ Участникът трябва да има въведена с-ма за управл.безопасността на храните или с-ма за анализ на опасностите и критични контролни точки - НАССР, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки. Доказва се с копие от валиден сертификат за въведена с-ма за управл. безопасността на храните по стандарт ISO 22000:2006 или екв. или сертификат НАССР или процедури в съответствие с принципите на с-мата за анализ на опасностите и критични контролни т

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2015