Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: Жана Апостолова, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-004.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване, доставка, монтаж и ремонт на пейки” Предметът на настоящата обществена поръчка е изработка, доставка, монтаж и ремонт на пейки. Пейките са с метална носеща конструкция и дървена седяща част. Металната носеща конструкция е съчетание от 2 броя рамки и облегалка, към които се прикрепят с болтове дъските на дървената част за сядане и облягане. Изработените пейки ще се закрепват към тротоарното покритие посредством анкерни болтове. При разполагане на пейки, на места без тротоарно покритие, за монтажа им се изпълняват 2 броя ивични бетонови основи на разстояние 120 см. една от друга, с дължина 60 см, ширина 25 см. и височина 20 см. Предвижда се да се извършат следните дейности: 1.Изработване на металната част – рамките и облегалката ще се изработят от правоъгълна тръба 50.40.3 с дължина 185 см – 2 бр. Елементите на седящата част и преден крак се свързват към елементите заден крак с облегалка посредством заварка, с катет мин. 4мм, с електроди Э 46 по БДС 5517-77; 2.Изработване на дървената седяща част – ще се използват 5 бр. дъски от буков материал, с дължина 200 см., ширина 10 см. и дебелина 4,5 см.; 3.Обработка повърхностите на металната част – грундиране и отгоре се боядисват двукратно с жълта блажна боя; 4.Обработка повърхностите на дървената част – покриват се с водоразтворим лак с UV защита, която да предпазва дървената част от вредните лъчи на слънцето; 5.Доставка и монтаж на пейката – пейката ще се транспортира до мястото където ще се монтира. Краката на пейката ще се закрепват към тротоарното покритие посредством анкерни болтове или замонолитване; 6.При липса на тротоарно покритие ще се изпълнят 2 броя бетонни ивични основи с дължина 60 см, ширина 25 см. и височина 20 см. 7.Ремонт на пейки – ще се извършват ремонтни дейности на елементите от дърво и/или металната част на съществуващите пейки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39113600

Описание:

Пейки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете дейности, предмет на обществената поръчка и тяхното количество са както следва: 1.За 1 брой пейка върху тротоарно покритие: 1.Заготовка на метална част на пейка /съгласно графично изображение/ - 14.00 кг.; 2.Грундиране и полагане двукратно на блажна боя /жълта/ по метална част - 0.67 м; 3.Изработване на дървената част на пейка от буков материал /съгласно графично изображение/ - 0.05 м; 4.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част /0,589х5бр./ - 2.95 м; 5.Монтиране на дървената част към металната част посредством болтове /за 1 пейка/ - 1.00 бр.; 6.Транспортиране и монтаж на пейка върху тротоарно/асфалтово покритие - 1 бр.; 7.Извозване и изхвърляне на строителни отпадъци - 0.02 м 2. За 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие: 1.Заготовка на метална част на пейка /съгласно графично изображение/ - 14.00 кг.; 2.Грундиране и полагане двукратно на блажна боя /жълта/ по метална част - 0.67 м; 3.Изработване на дървената част на пейка от буков материал /съгласно графично изображение/ - 0.05 м; 4.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част /0,589х5бр./ - 2.95 м; 5.Монтиране на дървената част към металната част посредством болтове /за 1 пейка/ - 1.00 бр.; 6.Изкоп ръчен за ивична основа (0,6х0,25х0,2)х2 - 0.06 м; 7.Доставка и полагане на бетон в ивична основа /В15/ - 0.06 м; 8.Транспортиране и монтаж на пейка върху бетонови ивични основи - 1 бр.; 9.Подравняване на изкопаната пръст около пейката - 1.20 м. Видовете ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка са както следва: 1.Подмяна дървена част - м3; 2.Подмяна на метална част - кг.; 3.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част /0,589 за 1 бр./ - м2; 4.Грундиране и полагане двукратно на светло зелена блажна боя по метална част - м2. Пейките следва да се изработват по чертеж – Приложение № 1 към настоящата документация за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 6. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в услугите по изработка, доставка, монтаж и ремонт на пейки и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Заб: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за изработка, доставка, монтаж и ремонт на пейки.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Заб:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена К 1 - тежест в комплексната оценка 30 точки, в т.ч.:1.1.Подпоказател К1.1 – Предложена цена за изпълнение на 1 брой пейка върху тротоарно покритие - тежест в показателя „Предложена цена” 50 точки (максималният брой точки по този показател е 50 точки);1.2.Подпоказател К1.2 –Предложена цена за изпълнение на 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие - тежест в показателя „Предложена цена” 25 точки (максималният брой точки по този показател е 25 точки);1.3.Подпоказател К1.3 – Предложени единични цени, без ДДС за изпълнение на ремонтни дейности - тежест в показателя „Предложена цена” 25 точки (максималният брой точки по този показател е 25 точки).2.Срок за изпълнение на 50 броя пейки върху тротоарно покритие, след заявка от Възложителя - тежест в комплексната оценка 25 точки;3.Срок за изпълнение на 50 броя пейки при липса на тротоарно покритие, след заявка от Възложителя - тежест в комплексната оценка 25 точки;4.Срок за извършване на ремонт на 50 броя пейки, след заявка от Възложителя - тежест в комплексната оценка 20 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1 х 0,30 + К2 х 0,25 + К3 х 0,25 + К4 х 0,20.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена” - тежест в комплексната оценка 30 точки (максималният брой точки по този показател е 100 точки), определен по следната формула:К1 = К1.1 + К1.2 + К1.3.Подпоказателите К1.1, К1.2 и К1.3 се определят по следните формули:Подпоказател К1.1 – Предложена цена за изпълнение на 1 брой пейка върху тротоарно покритие - тежест в показателя „Предложена цена” 50 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 50 точки), определен по следната формула:К1.1 = ПЦ (миним)/ПЦ (участник) * 50, където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена стойност за изпълнение на 1 брой пейка върху тротоарно покритие,а „ПЦ (участник)” е предложената стойност от оценявания участник по този подпоказател. Участникът с най-ниска предложена стойност, за изпълнение на 1 брой пейка върху тротоарно покритие, получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Подпоказател К1.2 – Предложена цена за изпълнение на 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие - тежест в показателя „Предложена цена” 25 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 25 точки), определен по следната формула:К1.2 =ПЦ лтп (минимум лева)/ПЦ лтп (участник)* 25, където „ПЦ лтп (минимум лева)” е най-ниската предложена стойност за изпълнение на 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие,а „ПЦ лтп (участник)” е предложената стойност от оценявания участник по този подпоказател. Участникът с най-ниска предложена стойност, за изпълнение на 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие, получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.Подпоказател К1.3–Предложени единични цени, без ДДС за изпълнение на ремонтни дейности - тежест в показателя „Предложена цена” 25 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 25 точки), определен по следната формула:К1.3= (ЕЦ i min / EЦ i.Рi)*25,където i=1 4;ЕЦi–единична цена за определен вид ремонтна дейност, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид ремонтна дейност, измежду ценовите предложения на всички участници;i–номер на вид ремантна дейност, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 4;Рi–относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид ремонтна дейност в %:1.Подмяна дървена част-м3-Рi-50;2.Подмяна на метална част-кд-Рi-30;3.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част/0,589 за 1бр./-м2-Рi-10;4.Грундиране и полагане двукратно на светло зелена блажна боя по метална част-м2-Рi-10.Продължава в "Допълнителна информация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Продължение от "Показатели за оценка на офертите":Показател К2 – Срок за изпълнение на 50 бр. пейки върху тротоарно покритие,след заявка от Възложителя (по предлож. на у-ка)–тежест в комплексната оценка 25 т. (макс. бр. точки по този показател е 100 т.),определен по следната формула:К2=Срок(мини)/Срок(участник)*100,където:„Срок (мин.)” е най-краткият предложен срок за изпълнение на 50 бр. пейки върху тротоарно покритие,след заявка от Възложителя, а „Срок (у-к)” е предложеният срок за изпълнение на 50 бр. пейки върху тротоарно покритие,след заявка от Възложителя,от оценявания участник.Участникът,предложил минимален срок за изпълнение на 50 бр. пейки върху тротоарно покритие,след заявка от Възложителя,получава максимален бр. точки,а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Показател К3–Срок за изпълнение на 50 бр. пейки при липса на тротоарно покритие,след заявка от Възложителя (по предложение на у-ка)–тежест в комплексната оценка 25 т.(макс. бр. точки по този показател е 100т),определен по следната формула:К3=Срок(мини)/Срок(участник)*100,където: „Срок (мин.)” е най-краткият предложен срок за изпълнение на 50 бр пейки при липса на тротоарно покритие,след заявка от Възложителя,а „Срок (у-к)” е предложеният срок за изпълнение на 50 бр пейки при липса на тротоарно покритие,след заявка от Възложителя, от оценявания участник.Участникът,предложил минимален срок за изпълнение на 50 бр пейки при липса на тротоарно покритие, след заявка от Възложителя,получава макс. бр. точки,а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите,определени по цитираната формула.Показател К4–Срок за извършване на ремонт на 50 бр. пейки,след заявка от Възложителя (по предложение на участника)–тежест в комплексната оценка 20 точки (максималният брой точки по този показател е 100т),определен по следната формула:К4= Срок(мини)/Срок(участник)*100,където: „Срок (мин.)” е най-краткият предложен срок за извършване на ремонт на 50 бр пейки,след заявка от Възложителя, а „Срок (у-к)” е предложеният срок за извършване на ремонт на 50 бр пейки,след заявка от Възложителя,от оценявания участник.Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие. Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 25.02.2015 г., 16:30 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-004.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2015