Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Петрова, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656448, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: дирекция "СМСТИ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210xFbC887402.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на Възлова станция за външно ел. захранване на «Многофункционална спортна зала с открит паркинг» в УПИ ІV-524.617 спортна дейност /колодрум/, хотел, кв.1 по плана на ЖР “Тракия” – І и ІІ част, гр.Пловдив”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000, 31174000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Захранващи трансформатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете СМР са подробно описани в документацията за поръчката, публикувана в профила на купувача на възложителя. Максималната стойност на поръчката е до 250 000 лв. с ДДС (двеста и петдесет хиляди лева)/ 208 333,33 лв. без ДДС (двеста и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки). Посочената стойност е лимитна. Финансирането е осигурено от бюджета на община Пловдив за 2015 год. Максимален срок за изпълнение на поръчката - до 60 календарни дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

208333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Трета група, втора категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи, съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП. 2. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (под „сходен предмет“ следва да се разбира възлови станции, трансформаторни постове, трансформаторни подстанции, разпределителни табла и др.подобни) – минимум три обекта със сходен предмет, изпълнен в последните пет години, за което представя списък (свободен текст). Доказването на изпълнението се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. 3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Наличие на екип за изпълнение на работите, който да включва минимум трима специалисти с придобита квалификационна група по електробезопасност, изисквана за този вид дейност. 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Наличие на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката, или еквивалент. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за оценяване: Критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящата поръчка съгласно чл. 37, ал.1, т.2 от ЗОП е «ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА». Ще бъдат използвани следните показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: 1. Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС - К1, с относителна тежест 60. 2. Срок за изпълнение на поръчката – К2, с относителна тежест 40. 2. Методика за определяне на оценката по всеки показател: 1. Показател Обща цена за извършване на поръчката – изразява се в число, представляващо отношение между предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката без ДДС от участник в поръчката и предложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС от конкретния участник, умножено с коефициент 60. минимална предложена цена К1 = ------------------------------------- х 60 предложена цена 2. Показател Срок за изпълнение на поръчката – изразява се в число, представляващо отношение между предложения най-кратък срок (в календарни дни) за изпълнение на поръчката от участник в поръчката и предложения срок (в календарни дни) за изпълнение на поръчката от конкретния участник, умножено с коефициент 40. Забележка: Оферираният срок за изпълнение на поръчката не може да надхвърля 60 календарни дни. минимален предложен срок К2 = ---------------------------------- х 40 предложен срок Комплексната оценка /К/ се получава от сбора на всички показатели: К = К1 + К2 На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Община Пловдив, пл. „Централен” № 1 не по-късно от датата и часа, посочени в настоящата публична покана. Цялата документация по обществената поръчка може да бъде изтеглена от интернет сайта на община Пловдив, в профила на купувача, на следния адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150210xFbC887402. Не се предвижда закупуване на документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Съгласно чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и ще се състои на 23.02.2015 год. от 14:00 часа в административната сграда на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. "Централен" № 1, ет.12, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/02/2015