Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. Г.М.Димитров № 52 А, За: Вержиния Петрова Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173824, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: бул. Г.М.Димитров № 52 А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10.

Адрес на профила на купувача: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на технологично оборудване и лицензи“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г. Обществената поръчка е във връзка с изпълнението на проект „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, под-приоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000, 30233100, 32420000, 31154000

Описание:

Сървъри
Запомнящи устройства
Мрежово оборудване
Източници на непрекъсваемо електрическо захранване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2 броя сървъри; 4 броя комутатори; 1 брой мрежови дисков масив; 2 броя непрекъсваемо токово захранване; 2 броя софтуерни лицензи за операционна система Microsoft Windows Server Std 2012 R2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. Г.М.Димитров № 52 А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Отстранява се от процедурата участник, който е: осъден с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а – д” от ЗОП, освен ако е реабилитиран; обявен в несъстоятелност; в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; за които са налице обстоятелствата по чл. 106, пар. 1,чл. 107 и чл. 109, пар. 1, б. „а“ и „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; за които са налице обстоятелствата съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; които попадат в обхвата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, с изключение на лицата по чл.4 от същия закон; които участват в тази поръчка като подизпълнител или член на обединение на друг участник или е свързано лице и/или свързано предприятия с друг участник в процедурата или попада в забраната на чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; Които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и Възложителят ще отстрани чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.За доказване на съответствие с административните изисквания се представя оригинал на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в декларацията или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. Участниците трябва да са изпълнили най-малко две доставки с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата . Под “сходна” доставка, следва да се разбира „доставка на технологично оборудване“. Продължава в "Допълнителна информация..."

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта”. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената за всяка оферта комплексна оценка, като сума от индивидуалните оценки по съответните показатели. Показателите с тяхната относителна тежест за определяне на комплексната оценка за всяка оферта са: 1. Срок за доставка на технологичното оборудване и лицензите- тежест-30%, максимален брой точки-100 2. План за гаранционна поддръжка - тежест-25%, максимален брой точки- 100 3. План за управление на риска - тежест- 15 %, максимален брой точки- 100 4. Цена- тежест- 30 %, максимален брой точки-100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел: "Изисквания за изпълнение на поръчката": За доказване на техническите възможности участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, към който е приложено удостоверение/еквивалентен документ, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът трябва да притежава система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008/еквивалентен, с обхват: доставката на хардуерно оборудване.Изискването се доказва с представяне на копие от валиден сертификат/еквивалентен документ по ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът трябва да притежава система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005/еквивалент, с обхват: доставката на хардуерно оборудване.Изискването се доказва с представяне на копие от валиден сертификат/еквивалентен документ по ISO 27001:2005/еквивалент. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи:документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя; декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице. Условия и начин на плащане: Плащане - еднократно в срок до 7 работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката на технологичното оборудване и лицензите, предмет на настоящата покана и съобразно предложената от изпълнителя цена в Образец № 14 от документацията за участие. Срок на доставка: Срокът за доставката на оборудването и лицензите е 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. до крайния срок за получаването им, в Национален център за информация и документация, адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52 А, стая 204. Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 20.02.2015г. в 11:00 часа в сградата на Национален център за информация и документация- гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52 А, заседателна зала № 208. Изискванията към участниците са подробно описани в документацията за участие. Цялата документация е качена в рубриката "Профил на купувача" на интернет страницата на НАЦИД: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2015