Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/122-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на поръчката включва доставка на съдове за битови отпадъци - 250 бр. пластмасови кофи с обем 1 100 л., описани в Техническата спецификация – Приложение № 1. Място на изпълнение: сградата на ОП «Благоустрояване» – гр. Габрово, бул. «Трети март» № 53.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613800

Описание:

Контейнери за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 79 200 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОП „Благоустрояване“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: Участникът трябва да разполага с издаден валиден сертификат от акредитиран орган за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Минималното изискване се доказва с представяне на валиден сертификат от акредитиран орган за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие. Представената оферта трябва да съдържа: 1 Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта - Образец № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден сертификат от акредитиран орган за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НЕ по-дълъг от 30 кал. дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 20.02.2015 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” – 2015 г. ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 23.02.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участнника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Приложение 1 – Техническа спецификация;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/02/2015