Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150209jMYW2277954.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на четци за лични документи във връзка с въвеждане на система за регистрация на събития по хоспитализация и дехоспитализация на пациенти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35126000

Описание:

Баркод четци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150209jMYW2277954

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" №66, бул "Васил Апролов" №15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка– не повече от 10 дни, от получаване на заявката. 2.2. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца. Участниците следва да предложат срок за отстраняване при възникнала повреда от техническо естество; 2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на проекта на договор. 2.4. Посочване на производител, марка и модел на предлаганите четци за лични документи, придружени с инструкции за употреба на български език, включително волеизявление, че се предлагат фабрично нови четци; 2.5. Техническа спецификация (описание) на четците, съответстващи на описанието и обема, зададени от възложителя. 2.6. Изисквани сертификати за качество: • ISO 9001:2008 • ISO 27001:2005 2.7. Гаранционно обслужване: • Минимум дванадесет месеца безплатен гаранционен срок; • Реакция при проблем от техническо естество ; 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Предложена единична цена за устройство с включена доставка. 3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, не по-рано от 30 дни, като авансово заплащане не се допуска. 4. Доставките на четците се изпълняват в срок не по-голям от 10 (десет) дни от получаване на от получаване на заявката. 5. Разходите свързани с правилното функциониране на апаратурата и техническата й изправност, като сервизна поддръжка, профлактика, ремонти и доставка на необходимите за работа на техниката консумативи са за сметка на участника, който е длъжен да ги осигурява за целия гаранционен срок. 6. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Стойността на поръчката не може да надхвърля 66 000 лв. без ДДС. 8. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, Приложение № 2 Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150209jMYW2277954. Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 23.02.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2015