Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на хранителни продукти разделени в следните групи: 1. Хляб и хлебни изделия 2. Месо и месни изделия 3. Риба и рибни продукти 4. Мляко и млечни изделия 5. Плодове, зеленчуци, консерви 6. Бакалия Цената е до 55 000 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Копие от документа за регистрация, единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Ако участник в процедурата е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.При участник обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Административни сведения;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП,Декларацията се подписва и подава задължително от всички лица по чл. 47, ал.4 на ЗОП.Списък на доставките, изпълнение през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП;Поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, придружен с референция за добро изпълнениe.Сертификат или еквивалент, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент.„Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент;Списък – декларация с описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/,придружен от документи доказващи наличие на оборудването /документи за собственост или договори за наем, регистрационни талони на транспортните средства;Списък на лицата, отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставките - свободен текст - оригинал;Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – копие, заверено „Вярно с оригинала”;Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката; търговски документ; сертификат за контрол на храни; протокол от изпитване; търговски листове за качество и произход и др./ - копие, заверено „Вярно с оригинала”; Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионална здравна инспекция /РЗИ/, съответно от Областна дирекция за безопасност на храните /ОДБХ/ по местонахождение на обекта – копие, заверено „Вярно с оригинала”;ьДекларация, че продуктите, които ще се доставят, ще са етикетирани съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните – свободен текст – оригинал;Доказателства, че участникът разполага минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо постоянна температура, отговарящо на хигиенно-санитарните изисквания (нотариални актове, договори за наем и др.с издадени за съответните сгради /помещения документи, удостоверяващи, че те отговарят на хигиенно-санитарните изисквания за целта);Декларация по чл.56, ал1., т.8, за участие на подизпълнители, за вида на работите, които те ще извършват, дела на тяхното участие, както и за съгласието им да участват като подизпълнители; Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;Декларация за срок на валидност на офертата ;Декларация за срок за изпълнение на доставката ; Техническа оферта ;Ценовата оферта;Проект на договор;Гаранция за участие - 550,00 лева, платими в касата на Община Антон ил по с/ка BG44UNCR75273359158630 BIC – UNCRBGSF

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН, могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com в профил на купувача Дата на отваряне на офертите 24.02.2015 година от 10:30 часа в заседателната зала на Община Антон Офертите за участие се подават в делеводството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/02/2015