Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен, гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 21 броя обособени позиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000, 33772000

Описание:

Дезинфектанти
Изделия от хартия за еднократна употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дезинфектантите и санитарно-хигиенните материали, предмет на настоящата поръчка са групирани в 21 Обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие с активно действащо вещество /АДВ/ - алдехиди, глиоксал и четвъртични амониеви съединения /ЧАС/”; -Приблизителен разход за една календарна година 800 литра. Обособена позиция № 2 „Препарати за дезинфекция без алдехид и феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етиленокси диметанол)” с АДВ и ЧАС”;-Приблизителен разход за една календарна година 100 литра. Обособена позиция №3 „Препарати с комбинирано, миeщо и дезинфeкциращо действие - на хлорна основа - таблетки/минимум 60 % свободен хлор в натриевия дихлоризоцианурат/ ” -Приблизителен разход за една календарна година 60 кг.. Обособена позиция №4 „Препарат за дезинфекция на повърхности - несъдържащ хлор” -Приблизителен разход за една календарна година 40 литра. Обособена позиция №5 - „Препарат за аерозолно прилагане за бърза дезинфекция (готов разтвор) спрей -„Приблизителен разход за една календарна година 100 литра. Обособена позиция № 6 „Препарат за машинна аерозолна дезинфекция” - Приблизителен разход за една календарна година 60 литра. Обособена позиция №7 „Препарат за инструменти на основата на три ензима : протеаза, липаза и амилаза”. - Приблизителен разход за една календарна година 30 литра. Обособена позиция № 8 „Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие за предстерилизационна обработка - с алдехид и четвъртични амониеви съединения /ЧАС/” - Приблизителен разход за една календарна година 60 литра. Обособена позиция № 9 „Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие за предстерилизационна обработка - с активен кислород”; - Приблизителен разход за една календарна година 30 кг. Обособена позиция №10 „Препарат за високостепенна дезинфекция/химическа стерилизация /концентрат/ - с алдехиди” Приблизителен разход за една календарна година 10 кг. Обособена позиция №11 „Препарат за високостепенна дезинфекция /химическа стерилизация/ - с активен кислород” - Приблизителен разход за една календарна година 10 кг. Обособена позиция №12 „Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база алкохоли” - Приблизителен разход за една календарна година 840 литра. Обособена позиция №13 „Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце и кожа, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин диглюконат” - Приблизителен разход за една календарна година 100 литра. Обособена позиция №14 „Препарат за обработка на оперативно поле на алкохолна основа, несъдържащ йод, оцветен”; - Приблизителен разход за една календарна година 120 литра. Обособена позиция №15 „Препарат за дезинфекция на оперативно поле и кожа- неоцветен (не съдържащ йод)”. - Приблизителен разход за една календарна година 30 литра. Обособена позиция № 16 „Алкален препарат за машинно почистване”; - Приблизителен разход за една календарна година 240 литра. Обособена позиция №17 „Неутрализиращ препарат за машинно почистване”- Приблизителен разход за една календарна година 120 литра. Обособена позиция № 18 „Кърпи за ръце за дозатори на Kimberly-Clark” - Приблизителен разход за една календарна година е 16 000 пачки. Обособена позиция № 19 „Тоалетна хартия за дозатори на Kimberly-Clark” - Приблизителен разход за една календарна година е 380 пачки. Обособена позиция № 20 „Течен сапун за дозатори на Kimberly-Clark. -Приблизителен разход за една календарна година е 160 пълнители от 1000 мл. Обособена позиция № 21 „Пълнители за ароматизатори на Kimberly-Clark” - Приблизителен разход за една календарна година е 15 флакони по 310 мл.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад за дезинфектанти на МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Участниците представят с офертата си следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оферта – предложение на участника, попълнено Приложение № 1; 3. Представяне на участника /Приложение № 2/; 4. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; 5. Документ договор или споразумение за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум 6. Попълнен образец на Техническо предложение /Приложение №3/ и Спецификация към техническото предложение – Приложение № 3А. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/; 8. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 7/; 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 8/; 10. Попълнен образец на ценовово предложение /Приложение № 10/; 11. Документ удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението в случай, че това не е законния представител на участника; 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Приложение № 5. 13. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Приложение № 6. Б. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: . Освен посочените в раздел А документи към офертата си участникът следва да представи и следните документи и доказателства: 1. Декларация – Приложение № 9, съдържаща списък на изпълнените от участника доставки за последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, доставки които са еднакви или сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за извършваната доставка във вид на удостоверения, издадени от получателя на доставката или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника с обхват приложим за изпълнение на настоящата поръчка. 3. Копие на валидно разрешение за производство и/или търговия на едро с медицински изделия. 4. За всеки един продукт - Декларация за съответствие от производителя на „СЕ” марка за медицинско изделие, съгласно изискванията на Директива 93/42 ЕЕС. 5. За всеки дезинфектант - Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат; 6. За всеки дезинфектант - Информационен лист за безопасност по чл. 7 б от ЗЗВВХВП. 7. Мостри на предлаганите от участника дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи в оригинални опаковки, номерирани. 8. Протокол-опис на представените препарати и консумативи, номерирани и описани, в който е упоменат и производителя. 9. За всеки дезинфектант - оригинална инструкция за приложение на продукта и начин на съхранение, и такава, с легализиран превод на български език. Специфичните изисквания към всеки дезинфектант и санитарно-хигиенен консуматив са изрично посочени в Приложение № 12 „Техническа спецификация”, неразделна част от Документацията. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Срок за разсрочено плащане не по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни, 2. Срока на доставка е не повече от 72 часа (3 календарни дни). 3. Иизпълнител за доставка на дезинфектанти за повърхности /Обособени позиции №1 и №2 / се задължава да предостави безвъзмездно за срока на договора дозатори за туби /помпа/ на дезинфектантите.4. Изпълнител за доставка на дезинфектанти за ръце /Обособени позиции №12 и №13 / се задължава да предоставя безвъзмездно за срока на договора подхранващ лосион за кожа – 0,5 л. лосион на всеки 20 л. доставен дезинфектант.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При формиране на комплексната оценка на предложенията вземат участие следните критерии: 1. Цена – 65 %; 2. Качество на продуктите – 35 % Формулата по която се определя изпълнителя на поръчката за отделните обособени позиции е: Кобщо = К1+К2, където: І. К1 – Цена – максимум 65 т. Цмин. К1 = -------х 65 Цх Методиката за оценяване по критерий К2„ КАЧЕСТВО” включва показатели като . % работна концентрация, експозиция, дозиране – подробно описани в документацията за участие

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Г. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. 1. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за “Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен” 2. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 24.02.2015 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа. 3. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 4. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/. 5.Отварянето на офертите ще се извърши на 25.02.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 2.Документацията и всички приложения, скици и образци към нея, включително и проект на договор /Приложение № 11/ са публикувани и достъпни на Профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2015