BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Генчо Игнатов - заместник директор, тел.: 0884455717, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав" гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на текущо зареждане на тонер-касети през 2015г. за копирната офис техника собственост на ТП ДГС „Преслав”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30232100

Описание:

Принтери и плотери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП "ДГС Преслав" гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5. Влаганите консумативи при зареждане на тонер-касетите (за устройствата по приложен списък) трябва да бъдат подходящи за употреба за съответният вид копирно или мултифункционално устройство по приложен списък в техническата спецификация. С оглед на това, Възложителят изисква наличие на съответствие на влаганите материали (мастила и др.) с техническите изисквания на производителите, относно качеството и техническите параметри на мастилата, с които трябва да бъде зареждано всяко едно копирно устройство, във връзка с правилната му експлоатация. При възникнала необходимост от зареждане на касети, Изпълнителят се задължава до 2 (часа) часа от уведомяването му да се отзове на място. - участникът може да е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на лица; - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; - офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; - офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; - плащането по сключения договор за доставка се извършва само срещу издадена фактура в срок до 30 дни от извършване на доставката; при извършване на доставката се съставя приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни, съдържащ опис на извършените работи и датата на тяхното извършване;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 20.02.2015г. от 15,00ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, както и техническо предложение /Образец № 8/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: www.dpshumen.bg – „Профил на купувача” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 19.02.2015г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.30ч., а в отделен запечатан непрозрачен плик, озаглавен „Предлагана цена”, следва да представят и своето ценово предложение /Образец № 4/; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на юридическо лице, което не е търговец, същото следва да представи удостоверение за актуален правен статус от Окръжния съд по седалището си, както и удостоверение от регистър БУЛСТАТ за ид.№; при участие на физическо лице, същото представя копие на документ за самоличност; при участие на обединение на търговци, участникът следва да представи удостоверение за регистрация, изд. от Регистър БУЛСТАТ; ако участникът е обединение на лица, същият следва да представи задължително препис от учредителния договор, както и да посочи лицето, представляващо обединението и да представи документ за самоличност на представляващия (препис); • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • списък на приложените документи /Образец № 10/; • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • при участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията по настоящата точка се отнасят за всеки от участниците в обединението; всички документи се представят в заверен от страната препис, като при поискване се представят на комисията и в оригинал; при участие на подизпълнители, същите представят документ, доказващ тяхната правосубектност, съгласно изискванията на настоящата покана и декларация обр.№3; подизпълнителите не могат да представят самостоятелна оферта; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2015