Версия за печат

BG-ЕТРОПОЛЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС", КВ.8, За: ТАТЯНА АСЕНОВА МАРИНОВА, БЪЛГАРИЯ 2180, ЕТРОПОЛЕ, Тел.: 0720 62244, E-mail: cdm.1959@abv.bg

Място/места за контакт: ЦДГ"ЕДЕЛВАЙС"ГР.ЕТРОПОЛЕ,КВ.8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://edelvais.etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://edelvais.etropolebg.com/index.php/publichna-pokana.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти,плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детската градина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49391 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Етрополе,кв.8 ЦДГ" Еделвайс"

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за правно-организационна форма: Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение с нотариална заверка на подписи и съдържание. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; - е определен водещ член на обединението и той е упълномощен за и от името на всеки член на обединението да поема задължения и да получава указания; - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; - е направено разпределение на дейностите между членовете. Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 ЗОП. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме да е солидарно отговорен с избрания подизпълнител в случай на неизпълнение на задължения по договора. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на един от участниците в обществената поръчка, не може да представя самостоятелна оферта. 2.Изисквания към участниците съгласно, чл. 47 от ЗОП: 2.1. Не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 2.2. Изискванията по буква „а” по-горе се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 2.3. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2015