Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,, За: инж.Ивайло Филипов, Ръководител отдел „Капитално строителство, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 4007505

Място/места за контакт: отдел „Капитално строителство, Ректорат ет.4, Стая №408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Информация за сградите с РЗП и налична документация • Студентско общежитие - Блок 15 е построено през 1970г. Сградата е панелна и се състои от два корпуса – ниско тяло с височина от четири етажа и висока тяло със седем етажа с обща площ 9781м2. През 1994г е правен основен ремонт на инсталациите на сградата. В момента е в ход вътрешен ремонт на ниското тяло на сградата. Налични проекти има по части Арх, ВК, Ел и ОВК. • Студентско общежитие - Част от Блок 61 - вх. “В”, “Г” и “Д“ Сградата е построена през 1990г. и е панелна с височина от осем етажа и обща РЗП 22931м2. Има налични проекти по всички части • Студентско общежитие – Блок 70 е построено през 1975г по система „пакетно повдигани плочи“. Състои се от четири свързани корпуса с височина от седем етажа и РЗП 10683м2. Основен ремонт на Корпус А на сградата е правен през 1998-2000г. Налични проекти има по части Архитектура (частично) и ОВК. • Административна преподавателска сграда – кинезитерапия е построена през 1934г. Сградата е със монолитна стоманобетонна конструкция и се състои от сутерен и три етажа с обща РЗП 5086м2. През 1968г. е направена триетажна пристройка към сградата с РЗП 711м2. През 2008г е направено възстановяване на строителните книжа при което има налично архитектурно заснемане и становища по останалите части както и сертификат за енергийни характеристики на сградата. Услугата следва да бъде изпълнена съгласно изискванията на чл. 176 б, ал. (2) във връзка с чл. 176 в от ЗУТ в обхвата и съдържанието на поднормативните актове по приложение, а именно: а/ Съгласно Наредба № 5 от декември 2006г. за техническите паспорти на строежите Техническият паспорт на строеж да обхваща следните части: част А "Основни характеристики на строежа част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация» Обследването да включва дейностите посочени в чл. 21 от Наредба №5. б/ Съгласно Наредба №РД-16-1057 от 10.ХІІ.2009 г. за условията и реда за извършване обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати. Обследването за енергийна ефективност да обхваща следните части: 1.идентификация на ограждащите елементи на сградата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики; 2.определяне на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 3.технико-икономическа оценка на мерките; 4. оценка на спестени емисии (CO2) след прилагане на мерките. Сертифицирането за енергийна характеристика на сгради да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71631300

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата обхваща обследване на сградите, определяне на техническите параметри, изработване на доклади, съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийни характеристики на следните съществуващи сгради стопанисвани от НСА“Васил Левски“; • Студентско общежитие - Блок 15 с адрес гр.София, Студентски град • Студентско общежитие - Част от Блок 61 - вх. “В”, “Г” и “Д“ с адрес гр.София, Студентски град • Студентско общежитие - Блок 70 с адрес гр.София, Студентски град • Административна преподавателска сграда „Факултет по кинезитерапия“ с пристройка с адрес гр.София; “Гургулят” №1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Студентско общежитие - Блок 15”, Блок 61 - вх. “В”, “Г” и “Д“ гр.София: Студентски град, Административна преподавателска сграда „Факултет по кинезитерапия“ с пристройка с адрес гр.София; “Гургулят” №1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избрания изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 2000 /две хиляди/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва да извършат оглед на помещенията и площите предмет на почистване, съгласно Документацията за участие. 4.2. Технически възможности 4.2.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно един договор, с предмет обследване на обществени сгради и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност, общо за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите; 4.2.2.Участникът трябва да разполага с експертен персонал, сред който поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност за следните специалности: „Архитектура”, „Строителни конструкции“ и допълнителна квалификация за сертифициране на сгради по ЗЕЕ. 4.2.3. За доказване на технически възможности и квалификация, участниците представят следните документи: 1. Справка-декларация на договори за обследвания, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите, към която справка-декларация се прилагат доказателства за изпълнение на посочените договори: копия от препоръки за добро изпълнение, издадени на участника. 2. Списък на екипа, от собствен персонал и привлечени специалисти с който участника предлага да извърши услугата, към който се прилагат професионални автобиографии. Списъкът на лицата следва да бъде придружен от заверени договори за гражданско или трудово правоотношение и копия на валидни удостоверения за проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 3. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност ЗЕЕ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. 4.2.4. Участникът трябва да има валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която следва да се представи като копие. 4.3. Финансови възможности 4.3.1. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да докаже с документ че разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по- малък от 10 000.00 /десет хиляди/ лева. 4.3.2. Условия и начин финансиране и плащане - Аванс не се предвижда. След като състави и представи Технически паспорт и енергиен сертификат за една или повече отделни сгради Участникът ще може да заяви плащане, съответващо на изпълнената част от договорената стойност. И други съгласно одобрена Документацията за участие, която е публикувана на Профила на купувача на Национална спортна академия Васил Левски, http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2015