Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по земеделие, ул. "Индустриална" № 1, За: Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 25847, E-mail: iz_karnobat@mail.bg, Факс: 0559 25847

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: iz-karnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие – Карнобат, необходими за засяване на 1 560 дка. Необходимите семена са по технологиите Клиърфилд и Експрес, както следва: 1. 20 бр. торби от средно ранен, високодобивен хибрид с много добра толерантност на икономически важните болести при слънчогледа (фомопсис, склеротиния), устойчив на всички раси мана, устойчив на синя китка - раси по-агресивни от раса „Е”, PR64F50, повишена толерантност спрямо хербицида Експрес® 50 СГ за контрол на широколистните плевели (P64LE25 или еквивалентно); 2. 18 бр. торби от среднокъсен, високодобивен хибрид, Висока маса на 1000 семена и висока масленост, "Стейгрийн" ефект и отлична толерантност на основните заболявания по слънчогледа, много добре облистени растения с отлично озърнени пити, стъбло, устойчиво на пречупване, максимална защита срещу „Синя китка”, генетическа устойчивост на мана по слънчогледа (LG5661CL или еквивалентно); 3. 40 бр. торби от средноранен, пластичен хибрид, с много висок добивен потенциал, устойчив на полягане, толерантен към склеротиния, фомопсис и фома (НК Неома или еквивалентно).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03111300

Описание:

Семена от слънчоглед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

78 бр. тобри, съдържащи не по-малко от 150 000 бр. семена в торба

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Институт по земеделие, гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да разполага с разрешително за търговия със семена; 2. Доставките следва да бъдат извършени не по-късно от 10. 03. 2015 г. 3. Плащането на доставките да бъде разсрочено, не по-малко от 1 месец след датата на доставката. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Документ с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Разрешително за търговия със семена /заверено копие/; 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени сертификати за предлаганите хибриди слънчоглед /по образец/; 4. Ценова оферта /по образец/. 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 6. Административни сведения /по образец/ 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 8. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители, както и декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

iz-karnobat.om Институт по земеделие, 8400 гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1, 0895/610057 - Станимира Атанасова - специалист по обществени поръчки, 0897/354983 - инж. агр. Радостина Граматикова - управител на ПЕБ. Офертите се представят в Институт по земеделие – Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/02/2015