Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Свети Климент Охридски 8, За: инж. Димитър Колев, България 1756, София, Тел.: 02 8163120, E-mail: jimikolev@abv.bg, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015г.”Обособена позиция №1: Доставка на 2 бр. компютърни работни станции за нуждите на договор ДФНИ Е 02/17 “Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия” с базова организация ХТМУ-гр.София,Максималната цена за доставка 13 333,33 лв. без ДДС Обособена позиция №2: Доставка на 5 бр. преносими компютри за нуждите на договор ДФНИ Е 02/17 “Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия” с базова организация ХТМУ-гр.София.Максималната цена за доставка 7500лв. без ДДС Обособена позиция №3 : Доставка и гаранционна подръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ за 2015г.” Максималната цена за доставка 45 000лв. без ДДС

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000, 30230000, 30232000, 30233000, 30233100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Периферни устройства
Записващи и четящи устройства
Запомнящи устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015г.”Обособена позиция №1: Доставка на 2 бр. компютърни работни станции за нуждите на договор ДФНИ Е 02/17 “Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия” с базова организация ХТМУ-гр.София,Максималната цена за доставка 13 333,33 лв. без ДДС Обособена позиция №2: Доставка на 5 бр. преносими компютри за нуждите на договор ДФНИ Е 02/17 “Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия” с базова организация ХТМУ-гр.София.Максималната цена за доставка 7500лв. без ДДС Обособена позиция №3 : Доставка и гаранционна подръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ за 2015г.” Максималната цена за доставка 45 000лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Химикотехнологичен и металургичен университет

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно изискванията на Договора. За обособена позиция 3: Възложителя не се задължава да закупи оборудване до максималния праг на обособена позиция 3.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най- ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Целият пакет с документи за кандидатстване по Публичната покана е публикуван на сайта на Възложителя: www.uctm.edu, Профил на купувача, Публични покани. Документите за участие не се закупуват, достъпът до тях е свободен. На 18.02.2015г. от 11.00ч. в Заседателна зала №210, ет. 2, сгр.А на ХТМУ ще се проведе Заседение на Комисията по отваряне и оценка на постъпилите оферти. Всички желаещи могат да присъстват.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2015