Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Марта Петрова - ръководител проект, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818377, E-mail: office@waterprojectgabrovo.eu, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Звено за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/120-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на допълнително антенно оборудване за GPS устройство за целите на архива на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38296000

Описание:

Геодезични уреди


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката следва да включва 1 брой антенно оборудване, напълно съвместимо с наличния GPS - Topcon GRS-1 и отговаряща на характеристиките, заложени в техническите спецификации. Финансирането е по проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8572 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово, гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Не се поставят минимални изисквания

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА: При подаване на офертите, участниците трябва да представят: 1. Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащо данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Обща оферта – Образец 2 3. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 3; 4. Декларация за ползване/неизползване на подизпълнител/и – Образец № 4; 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 /ако е приложимо/ 6. Техническа оферта – Образец №7 7. Ценова оферта – Образец №8 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Офертите ще се отварят в 11.00 часа на 24.02.2015 г. в заседателната зала на «Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово», намираща се на ет. 3 в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/02/2015