Версия за печат

BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Янита Спасева - служител човешки ресурси, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав", гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ежемесечни услуги по поддържане и ремонт на персонални компютри, компютри тип „лаптоп”, периферни устройства, скенери, ксерокси и принтери на ТП „ДГС Преслав” за 2015г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общ брой на техниката на ТП „ДГС Преслав“, подлежащи на абонамент за ежемесечна профилактика и поддръжка: 1.Настолни компютърни конфигурации – 12 броя; 2.Преносими компютри – 4 броя; 3.Мултифункционални периферни компютърни устройства за копиране и сканиране – 2 броя; 4.Копирна машина-1 брой; 5.Принтери-4 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП "ДГС Преслав", гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършване на техническо обслужване и ремонт на офис техниката и компютърните системи, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и ежемесечно, съгласно предписанията на производителя на съответната марка офис техника, поддържане на локалната мрежа в горското стопанство. Поддръжка и профилактика на системен софтуер и оказване на системна поддръжка. Всички дейности по техническо обслужване или ремонт се извършват съгласно изискванията, установени от производителя на съответната техника, след получаване на писмената поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При възникнала повреда, Изпълнителят се задължава до 2 (часа) часа от уведомяването му да се отзове на мястото за отстраняването на възникналата повреда. - участникът може да е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на лица; - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; - офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; - офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; - плащането по сключения договор за услуга се извършва само срещу издадена фактура в срок до 30 дни от извършване на услугата; при извършване на услугата се съставя приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни, съдържащ опис на услугите и датата на тяхното извършване;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането на офертите ще се извърши на 18.02.2015г. от 14,30ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, както и техническо предложение /Образец № 8/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: www.dpshumen.bg – „Профил на купувача” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 16.02.2015г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.30ч., а в отделен запечатан непрозрачен плик, озаглавен „Предлагана цена”, следва да представят и своето ценово предложение /Образец № 4/; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на юридическо лице, което не е търговец, същото следва да представи удостоверение за актуален правен статус от Окръжния съд по седалището си, както и удостоверение от регистър БУЛСТАТ за ид.№; при участие на физическо лице, същото представя копие на документ за самоличност; при участие на обединение на търговци, участникът следва да представи удостоверение за регистрация, изд. от Регистър БУЛСТАТ; ако участникът е обединение на лица, същият следва да представи задължително препис от учредителния договор, както и да посочи лицето, представляващо обединението и да представи документ за самоличност на представляващия (препис); • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • списък на приложените документи /Образец № 10/; • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • при участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията по настоящата точка се отнасят за всеки от участниците в обединението; всички документи се представят в заверен от страната препис, като при поискване се представят на комисията и в оригинал; при участие на подизпълнители, същите представят документ, доказващ тяхната правосубектност, съгласно изискванията на настоящата покана и декларация обр.№3; подизпълнителите не могат да представят самостоятелна оферта; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2015