Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на "Североизточно държавно предприятие" ДП-гр. Шумен, ул. "Петра" № 1, За: адв. Евгени Гандев/Динко Илчев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: op.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на текущо зареждане на тонер-касети през 2015 г. за копирна офис техника – собственост на СИДП ДП – гр. Шумен, за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и обслужващ офис в гр. Варна”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 3 000,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на СИДП ДП-гр. Шумен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен – адрес: гр. Шумен, ул.”Петра” № 1, Община Шумен, област Шумен и офис Варна на СИДП ДП – гр. Шумен – ул. „Сан Стефано“ № 15, ет. 6, гр. Варна, община Варна, област Варна

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Техническо предложение - по образец; 2. Ценово предложение-по образец ; 3. Документ за ЕИК - по образец; 4. Административни сведения за кандидата - по образец ; 5. Декларация за приемане условията от проектодоговора - по образец; 6. Доказателства за качество. Описани подробно в техническата спецификация, която е част от документацията на участника - достъпна на "Профил на купувача" на Възложителя. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, с изписани адрес на кандидата, предмета на поръчката, телефон за контакти и при възможност и адрес на ел. адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация; Техническо предложение- по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор и други документи, могат да се получат и да се ползват на посочения в тази покана интернет адрес - профил на купувача. Разглеждането на документите от комисията ще се извърши на 17.02.2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен, гр. Шумен, ул. "Петра" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/02/2015