Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Строителство в лъчетерапевтично отделение - етаж 3" съгласно спецификация Приложение 1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Спецификация - Приложение 1 включващо Електромонтажни работи, ВиК и Архитектура eт.3, с източник на финансиране КОЦ-Шумен ЕООД.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

230000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КОЦ-ШУМЕН ЕООД сграда Лъчетерапия

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания за изпълнение на поръчката-съгласно техническото задание на Възложителя/Спецификация - Приложение1/ и действащите нормативни документи в РБългария. 2.Технически възможности и квалификация на участниците: 2.1.Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р.България. 2.2. Участникът трябва да има валидна застраховка за Професионална отговорност в проектирането и строителството, по смисъла на чл.171 от ЗУТ. Участник, може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения; да е изпълнявал договори с подобни доставки. Не може да участва кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим да достъп до сградата, в която се извършва отварянето, а именно: сграда "ОПЕКОЗ"при КОЦ-Шумен ЕООД кабинет Управител на 11.02.2015 г. от 11.00 часа. Офертата на участниците, трябва да съдържат: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата поставен в началото подписан от участника. 2.Данни за лицето, което прави предложението 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 4.Ценова оферта и приложена с попълнени - единична цена и стойност в спецификация Приложение 1.Срок на валидност на офертата-90 дена. 5.Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП. 6.Подписан и подпечатан проект на договор. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2015