Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Североизточно държавно предприятие" ДП-гр. Шумен, ул. "Петра" № 1, За: инж. Живко Алексиев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: op.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2015 година (при еднократно заплащане) на служителите в централното управление на ''Североизточно държавно предприятие'' ДП, гр. Шумен, по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, съгласно приложен списък; Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66512100, 66511000, 66512200

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Злополука"
Животозастраховане
Застраховка "Заболяване"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен, ул. "Петра" № 1

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите са задължени да подготвят своите оферти, съгласно спецификацията на възложителя, както и да представят ценови предложения в размер не по-висок от одобрения максимален финансов ресурс за съответния вид застраховка.Броят на застрахованите служители, максималният финансов ресурс и срокът на действие на съответната застраховка са съгласно спецификацията за всяка една от позициите – от документацията за участие.Възложителят си запазва правото в рамките на срока и стойността на договора да възлага на изпълнителя сключване на допълнителни застрахователни полици за застраховки на новопостъпили служители. При заявка за сключване на нова застраховка размерът на застрахователната премия ще бъде определян, съгласно предложените цени в ценовата оферта и отчитането ще става с единична застрахователна полица.Преди сключване на договора за застраховане с кандидатите определени за изпълнители, Централно управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Шумен, ще предостави поименен списък на подлежащите на застраховане служители.С оглед на конфиденциалността на предоставяната информация за БРЗ на всеки един от правоимащите служители при Централно управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Шумен и при съобразяване с правото на същите за защита на личните им данни, Възложителят ще предостави индивидуално на всеки един от кандидатите, списък с данните за БРЗ на всеки един служител, подлежащ на застраховка, при следните условия: - след представяне на писмено искане от кандидата; - след попълване и представяне на Декларация № 1 А (по образец) за неразпространение на горепосочените данни (същата е достъпна на интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Шумен, op.dpshumen.bg, (“Профил на купувача”).Квалификационни изисквания към изпълнителите – Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения, които притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган. Копия от документите удостоверяващи горните обстоятелства се представят заедно с останалите изискуеми документи.Ограничения при допускане на кандидатите: - от участие в процедурата се отстраняват кандидати за които се установи, че не отговарят на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; - от участие в процедурата се отстраняват кандидати, които не предоставят валиден лиценз за извършване на застрахователната дейност – за всяка обособена позиция поотделно, издаден от съответния компетентен орган, валиден към момента на подаване на офертата. - от участие в процедурата се отстраняват кандидати, които при изготвянето на офертите не са изпълнили обявените от възложителя условия.Задължителни изисквания към кандидатите: Да притежават съответния лиценз за извършване на този вид услуга, съгласно КЗ за съответните параметри на видовете застраховки по позиции. До участие се допускат кандидати, които отговарят на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.Офертата на кандидата следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП – данни за лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение и срок за валидност на офертата за всяка позиция, както и следните писмени доказателства: А./ Декларация по приложение № 7 от документацията за участие – за посочване на ЕИК за регистрация в Търговския регистър или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидата е юридическо лице или едноличен търговец. Б./ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец, приложен към документите за участие; В./ Ценово предложение за съответната/те позиция/и в съответствие с образец, приложен към документите за участие;Г./ Ценовото предложение не може да надхвърля пределната прогнозна стойност, посочена от Възложителя в настоящата покана.Д./ Заверени копия на лицензиите за извършване на застрахователна дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Не се представя подписан проект на договор, във връзка с подписването от кандидата на декларация за приемане на условията на проекта на договор.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.12. Срок на представяне на ценовите оферти: Офертите следва да се представят в деловодството на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, изготвени по образците приложени към настоящата покана в срок до 17,00 часа на 11.02.2015 г. Отварянето на офертите ще бъде на 13.02.2015 г. в 10,00 часа в административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. Срок на действие на застраховката: съгласно спецификацията за всеки вид застраховка по позиция.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2015