Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОДЗ №37 "вълшебство", ул. "Белмекен"№1, За: ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1618, София, Тел.: 02 8554119, E-mail: odz_37@abv.bg

Място/места за контакт: ОДЗ№37 „Вълшебство”, гр. София, СО, район „Витоша“, кв. Павлово, ул. „Белмeкен”№1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://odz37.com/.

Адрес на профила на купувача: http://odz37.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ№37 „Вълшебство”, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично по определен график и час, на партиди, франко складовете на ОДЗ№37 „Вълшебство”, съобразно предварително заявените от възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни на МЗ(Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.) издадени от Министерство на здравеопазването, Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,(изд. от Министерство на земеделието и храните) и в съответствие с това, доставяните хранителни продукти следва да отговарят на минималните изисквания за качество по тези наредби. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. (OB L 139.30.4.2004 г.) относно хигиената на храните и действащото българско законодателство. Транспортните средства, с които се извършва доставката, следва да бъдат регистрирани по Наредба № 5 за хигиената на храните (обн. ДВ, бр. 55/2006 г.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15700000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Готови храни за животни
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОДЗ№37 „Вълшебство”, гр. София, СО, район „Витоша“, кв. Павлово, ул. „Белмeкен”№1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО Е ДОСТЪПНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА САЙТА НА ОДЗ №37 "ВЪЛШЕБСТВО": http://odz37.com/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА СА ДОСТЪПНИ НА: http://odz37.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/02/2015