BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", ул. "Славянска" № 6, За: Павлин Здравков Цонев, България 7000, Русе, Тел.: 082 823130, E-mail: appd@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Място/места за контакт: изпълнителен директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.appd-bg.org/site/wrap.php?16.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на автомобил - пикап с повишена проходимост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34131000 (CA36, CB08, MB01)

Описание:

Камионетки (пикапи) (Евро 5 (гориво) , 4 задвижващи колела , С ляв волан )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 бр. автомобил пикап с повишена проходимост с технически параметри и оборудване съгласно приложена техническа спецификация в т.ч.: 1. Двойна кабина с места за сядане на минимум 5 лица (4+1), включително за водача на автомобила. 2. Брой врати на кабина: 4. 3. Товарно (багажно) отделение със заключване. 4. Полезен товар в товарното отделение: минимум 800 кг. 5. Двигател турбо дизел с работен обем: 2800 - 3000 куб. см 6. Максимална мощност на двигателя: 165- 175 к.с. 7. Тип гориво: дизел. 8. Екологична норма: Euro 5. 9. Ръчна скоростна кутия. 10. Технология на задвижване на автомобила (4х4): минимум три задвижвания, избираеми чрез отделен 4х4 лос 11. Лебедка с електромотор с окачване в предната част на автомобила с минимално натоварване 3,5 тона за самоизтегляне на автомобила.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, ул. Славянска № 6

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи документ, с който да потвърждава правата му по отношение на това да продава и сервизира автомобила на съответната марка предлаган автомобил, издаден от производителя на автомобила или от официален вносител на марката за България. 2. Поръчката се изпълнява съобразно минималните техническите параметри и оборудване, описани в приложената към поканата Техническа спецификация за доставка на автомобил - пикап. 3. Начин на плащане: 2.1 Аванс в размер на 20 % в десетдневен срок след сключване на договора и представяне на фактура. 2.2 Окончателно плащане- стойността на договора и приспадане на авансовото плащане в десетдневен срок след представяне на фактура и подписан приемо предавателен протокол за приета доставка на автомобил - пикап. 3. Валидност на офертите - 30 дни от датата на крайния срок за получаване на офертите. 4. Максимален срок на доставка - 40 дни 6. Минимален общ гаранционен срок - минимум 5 години или 150000 км, което настъпи първо. 7. Минимален гаранционен срок срещу перфорация на купето/ корпуса на автомобила - 5 години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена: 50 точки. Срок на изпълнение: 40 точки. Срок на гаранция срещу перфорация на купето/ корпуса на автомобила: 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Поръчката е свързана с реализация на проект "Интегрирано управление на водите на река Дунав", финансиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество "Румъния- България" 2007-2013 г. Източникът на финансиране е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 02-29-250/25.09.2012 г. с МРРБ със съфинансиране от ЕФРР и държавния бюджет. ІІ. Приложения към публичната покана: Приложение № 1: Техническа спецификация за доставка на автомобил - пикап - 4 стр. Приложение № 2: Методика за оценка на офертите - 2 стр. Приложение № 3: Представяне на участника - образец - 2 стр. Приложение № 4: Ценово предложение - образец - 1 стр. Приложение № 5: Проект на договор - 5 стр. ІІІ. Офертите да съдържат: 1. Представяне на участника съгласно образеца. 2. Техническо предложение. Техническото предложение следва да е отговор на изискванията в техническата спецификация по съответните й раздели и точки, касаещи техническите параметри и оборудване, включително гаранционни срокове (за обща гаранция в години и километри и за гаранция срещу перфорация на купето/ корпуса на автомобила, посочен в години. В техническото предложение отделно да се включи срок на изпълнение на доставката в дни, в който се включва подписването на приемо предавателния протокол по раздел ІV на техническата спецификация за доставка на автомобил - пикап. Към техническото предложение се прилагат каталози, проспекти и друга документация от производителя за предлаганата марка автомобил, от които да са видни предлаганите от участника технически параметри и оборудване. 3. Ценово предложение съгласно образеца. ІV. Офертите се представят в затворен запечатан плик в деловодството на ИАППД гр. Русе, ул. "Славянска" № 6, І етаж всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в срок до датата за получаване на офертите. Върху плика с офертата следва да е написано предмета на поръчката, име и адрес на участника, данни (телефон и факс) за обратна връзка. Отварянето на офертите ще се състои на дата: 12.02.2015 г., час: 14:00, място: в сградата на ИАППД, гр. Русе, ул. "Славянска" № 6. V. При подписване на договора за възлагане на поръчката участникът представя документите и декларациите по чл. 101е, ал.2 ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2015