Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" № 3, За: Екатерина Динкова; Андон Христов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875; 0886 287800, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884170

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, франко складове на възложителя в гр.Благоевград. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана са достъпни на профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24311900, 24312220

Описание:

Хлор
Натриев хипохлорит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество течен хлор за 18 (осемнадесет) месеца - 22 тона, на стойност 19 000 лв. без ДДС. Прогнозно количество натриев хипохлорит /концентрирана белина/ за 18 (осемнадесет) месеца месеца - 110 тона, на стойност 31 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка на течен хлор - франко склад на възложителя при ПСПВ – гр. Благоевград. Място на доставка на натриев хипохлорит - франко централен склад на възложителя в гр.Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок на изпълнение на поръчката - 18 (осемнадесет) месеца. 2.Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата. 3.Начин на плащане - в лева, по банков път в рамките на срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне на фактурата във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград, придружена от протокол с вписан резултат от проведения входящ контрол на доставената партида. 4.Изисквания към участниците - да бъдат производители или надлежно упълномощени представители на производител. 5.Изисквания към доставките на течен хлор БДС-EN 937:2009 Доставката да се придружава със сертификат за качество, съгласно БДС-EN 937, фактура, ясно обозначение за срока на годност на съдовете и предпазни капачки за съдовете с вместимост 40 кг., приемо-предавателен протокол и информационен лист за безопасност /еднократно/. Установяването на повредените вентили да става с двустранно подписан протокол. Доставките на течен хлор да се изпълняват с транспорт на доставчика франко слада на възложителя при ПСПВ – Благоевград в оборотни съдове /бутилки по 40 кг. и варели по 400 кг./, собственост на доставчика. 6. Изисквания към доставките на натриев хипохлорит БДС-EN 901:2007 Доставките на натриев хипохлорит да се изпълняват с 1000 л. пластмасови съдове, собственост на доставчика. Всяка доставка да бъде придружена от сертификат за качество, съгласно който количеството на свободен хлор де е установено на не по-малко от 90 g/l свободен хлор съгласно БДС - EN 901:2007, фактура, приемо-предавателен протокол и информационен лист за безопасност /еднократно/. При всяка доставка ще се вземат и запечатват по две случайни проби - една за входящ контрол от ИЛПВ при "ВиК" ЕООД-Благоевград и втора - арбитражна. Последната да се етикира с имената и подписите на лицата приел/предал и се съхранява в ИЛПВ. При отклонение от качеството /наличие на свободен хлор по-малко от 90 g/l или установяване на странични замърсявания извън нормите съгласно БДС - EN 901:2007, съгласно резултатите в лабораториите на доставчика и възложителя, арбитражната проба ще се анализира за свободен хлор в РЗИ-Благоевград до два работни дни след доставката. При установено наличие на свободен хлор под 90 g/l доставената партида натриев хипохлорит не се заплаща, а се прави рекламация. Разходите за отсраняване на несъответствията са за сметка на доставчика. Заплащането по фактура да се извършва след резултата от проведения входящ контрол на доставената партида натриев хипохлорит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: 1. Предложена цена - тежест 90 точки/стъпка 10 точки; 2. Срок на доставка - с тежест 10 точки/стъпка 2 точки; Методика за оценка: Оценяването на офертите по показателя „Предложена цена” се извършва по следния начин: най-напред се извършва оценяване на предложената цена за двата отделни продукта, в съответствие с посочените тежест и стъпка в съответната графа от таблицата в образеца на ценовата оферта. Получения сбор от точки, служи за база при определяне на точките по показателя „Предложена цена” и класиране на офертите. Максималната възможна стойност на комплексната оценка на оферта е 100 точки. Комплексната оценка се формира като сбор от точките, които офертата е получила по всеки от двата показателя за оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертите: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие - Приложение 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие - Приложение 3; 4) Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на такъв; 5) Сертификат за съответствие на съдовете за течен хлор; 6) Сертификат за извършен периодичен преглед на съдовете за течен хлор; 7) Информационни листове за безопасност за течен хлор и натриев хипохлорит; 8) Сертификат за съответствие/протокол от изпитване на течен хлор от акредитирана лаборатория; 9) Протокол от изпитване на натриев хипохлорит от акредитирана лаборатория, съгласно стандарт БДС EN 901:2007. 10) Проект на договор по образец от документацията за участие. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, от участника или негов представител. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Изписва се предметът на поръчката. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Дата, място и час на отваряне на офертите – 12.02.2015 г. 10.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2015