Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на "Североизточно държавно предприятие" ДП - гр. Шумен, ул. "Петра" № 1, За: Евгени Гандев; Динко Илчев, Република България 9 700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-Шумен

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: op.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно управление на „СИДП“ ДП Шумен – гр Шумен ул."Петра"- №1 и Следните териториални поделения: – 1.ДГС Варна; 2.ДГС Провадия; 3.ДЛС Шерба; 4.ДГС Суворово; 5.ДГС Цонево; 6.ДГС Генерал Тошево; 7. ДГС Добрич; 8.ДЛС Тервел; 9.ДЛС Балчик; 10.ДГС Върбица; 11.ДГС Преслав;12. ДГС Смядово; 13.ДГС Шумен; 14.ДЛС Паламара; 15.ДЛС Черни Лом гр. Попово; 16.ДГС Нови пазар; 17.ДГС Омуртаг; 18.ДГС Търговище, за срок от 12(дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 793 броя SIM-карти както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно управление на „СИДП“ ДП Шумен – гр Шумен ул."Петра"- №1 и Следните териториални поделения: – 1.ДГС Варна; 2.ДГС Провадия; 3.ДЛС Шерба; 4.ДГС Суворово; 5.ДГС Цонево; 6.ДГС Генерал Тошево; 7. ДГС Добрич; 8.ДЛС Тервел; 9.ДЛС Балчик; 10.ДГС Върбица; 11.ДГС Преслав;12. ДГС Смядово; 13.ДГС Шумен; 14.ДЛС Паламара; 15.ДЛС Черни Лом гр. Попово; 16.ДГС Нови пазар; 17.ДГС Омуртаг; 18.ДГС Търговище, за срок от 12(дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 793 броя SIM-карти както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на СИДП ДП-Шумен-ул."Петра" № 1, гр. Шумен и територията на 18-те териториални поделения

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ограничения при допускане на кандидатите - до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 2. Отстраняване на участниците от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от Възложителя условия. 3. Квалификационни изисквания към кандидатите/изпълнителя - изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения притежаващи съответния лиценз за извършване на услугите предмет на обществената поръчка. 4. Участниците трябва да представят индивидуално разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа 5. Критерий за оценка на предложенията - икономически най-изгодна оферта оценена съласно обявената методика и образец на финансовото предложение. Цените в предложетието на кандидата да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. 6. Предложения се приемат в деловодството на Централното управление на "СИДП" ДП Шумен , ул. "Петра" №1, гр.Шумен, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, до 06.02.2015г, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който кандидата посочва своя адрес за кореспонденция, телефон и по възможност ел. адрес. Върху плика се изписва предмета на процедурата за която се участва. 7. Офертата на кандидата следва да съдаржа всички документи по чл. 101в от ЗОП - Данни за лицето, което прави предложението, предложение за изпълнение, съгласно изискванията по чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и следните писмени доказателства: 7.1. Заверено копие от удостоверение за регистрация в Търговския регистър или декларация ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидата е юридическо лице или едноличен търговец, а когато кандидата е физическо лице се представя заверено копие от от документ за самоличност; 7.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец, приложен към документите за участие и публикуван на сайта: www.dpshumen.bg; 7.3. Финансово предложение в съответствие с образец, приложен към документите за участие и публикуван на сайта: www.dpshumen.bg; 8. Условия за сключване на договор за изпълнение с избрания за изпълнител участник - Преди подписване на договора за възлагане на договор за изпълнение на обществената поръчка, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и попълнена декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 11. В цените следва да са включени всички разходи в български лева, без ДДС . 12. Декларация по образец за приемане на условията на проекто договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

съгласно прилажената методика

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Хипервръзка към публикация в профила на купувача: http://op.dpshumen.bg/?p=284 Отварянето на офертите от комисията ще се извърши на 12.02.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ЦУ на СИДП ДП Шумен - гр. Шумен, ул. "Петра" № 1 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2015