Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150129fIip381570.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Абонаментно правно обслужване на „КОЦ - Пловдив” ЕООД по обособени позиции” Обособена позиция 1: Абонаментно обслужване в областа на административното право, обществени поръчки, наказателно и медицинско право. Обособена позиция 2: Абонаментно обслужване в областа на обществени поръчки, гражданско, административно, трудово и медицинско право.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79112000

Описание:

Юридическо представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за Обособена позиция 1: Абонаментно обслужване в областа на административното право, обществени поръчки, наказателно и медицинско право е до 33 000 лв. /тридесет и три хиляди лв./ без ДДС за 1 /една/ година. Прогнозна стойност за Обособена позиция 2: Абонаментно обслужване в областа на обществени поръчки, гражданско, административно, трудово и медицинско право - е до 33 000 лв. /тридесет и три хиляди лв./ без ДДС за 1 /една/ година. Участникът следва да оферира цена за 1 /един/ астрономически час, за правно обслужване, като тя не може да бъде по ниска от минималната определена съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция 1: Абонаментно обслужване в областа на административното право, обществени поръчки, наказателно и медицинско право. Осъществяване на абонаментно правно обслужване по специфични въпроси от областта на административното право, обществени поръчки, наказателно и медицинско право. Осъществявани на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи, осъществяване на представителство пред органи от системата за здравеопазване в България и с лечебни заведения и юридически/физически лица при необходимост. 1.1.Да са завършили специалност „ПРАВО”, да са придобили юридическа правоспособност, както и да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия. – доказва се с заверено копие на адвокатска карта с гриф „Вярно с оригинал” 1.2. Да имат стаж като адвокати минимум 10 години – доказва се с декларация /свободен текст/ 1.3. Да имат опит в правното обслужване на лечебни заведения за извънболнична и/или болнична помощ минимум 5 години - доказва се с декларация /свободен текст/, в която се посочват лечебните заведения на които кандидата е извършвал правно обслужване и най-малко 1 референция от лечебно заведение. 1.4.Да имат опит в процесуално представителство пред гражданските и /или административните съдилища и /или Комисия за защита на конкуренцията по казуси от административното право, обществени поръчки, наказателно и медицинско право минимум 5 години - доказва се с декларация /свободен текст/ 1.5. Да имат опит в участие в минимум 10 комисии по проведени обществени поръчки - доказва се с декларация /свободен текст/, в която участникът посочва Възложителите на обществените поръчки Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, посочва се съдружникът/адвокатът, който ще изпълнява лично юридическото обслужване на Възложителя, както и виждането на участника относно професионалните качества на посоченото лице за изпълнение на техническото задание. В този случай на условията следва да отговаря конкретния съдружник/адвокат. При извършване на правното обслужване участникът следва да осигури минимум 30 часа месечно, в рамките на които следва да присъства в офис на Възложителя и 30 часа минимум в рамките на които следва да осигури дистанционно консултиране/телефон, интернет/ Срокът на изпълнение е до една година, при следните ограничения в условията на плащане: Възнаграждението за текуща правна помощ е съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС и не може да бъде по-малко от определеното от Наредбата. За процесуално представителство на дружеството в посочените области на правото ще се дължи отделно възнаграждение, съобразено с Наредбата №1/09.07.2004 г. на ВАС. За Обособена позиция 2: Абонаментно обслужване в областа на обществени поръчки, гражданско, административно, трудово и медицинско право. Осъществяване на абонаментно правно обслужване по специфични въпроси от областта на обществени поръчки, гражданско право, административно право трудово право и медицинско право. Осъществявани на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи, осъществяване на представителство пред органи от системата за здравеопазване в България и с лечебни заведения и юридически/физически лица при необходимост. 1.1. Да са завършили специалност „ПРАВО”, да са придобили юридическа правоспособност, както и да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия - доказва се с заверено копие на адвокатска карта с гриф „Вярно с оригинал” 1.2. Да имат стаж като адвокати минимум 8 години - доказва се с декларация /свободен текст/ ПРОДЪЛЖЕНИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.3. Да имат опит в правното обслужване и консултиране в областа на обществените поръчки и трудово-правни казуси на лечебни заведения за извънболнична и/или болнична помощ минимум две години - доказва се с декларация /свободен текст/, в която се посочват лечебните заведения на които кандидата е извършвал правно обслужване. 1.4. Да имат опит в представителство на лечебни заведения за извънболнична и/или болнична помощ в областа на клинични проучвания минимум две години - доказва се с декларация /свободен текст/ и най-малко 1 референция от лечебно заведение. 1.5.Да имат опит в процесуално представителство пред гражданските и /или административните съдилища и /или Комисия за защита на конкуренцията по казуси от областа на обществени поръчки, гражданско, административно, трудово и медицинско право минимум 2 години - доказва се с декларация /свободен текст/. Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, посочва се съдружникът/адвокатът, който ще изпълнява лично юридическото обслужване на Възложителя, както и виждането на участника относно професионалните качества на посоченото лице за изпълнение на техническото задание. В този случай на условията следва да отговаря конкретния съдружник/адвокат. При извършване на правното обслужване участникът следва да осигури минимум 30 часа месечно, в рамките на които следва да присъства в офис на Възложителя и 30 часа минимум в рамките на които следва да осигури дистанционно консултиране/телефон, интернет/ Срокът на изпълнение е до една година, при следните ограничения в условията на плащане: Възнаграждението за текуща правна помощ е съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС и не може да бъде по-малко от определеното от Наредбата. За процесуално представителство на дружеството в посочените области на правото ще се дължи отделно възнаграждение, съобразено с Наредбата №1/09.07.2004 г. на ВАС. Ако даден кандидат не отговаря на посочените условия или не представи горе изисканите документи, същият се отстранява от участие и не участва в класирането. Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Възложителя, от раздел „Профил на купувача” – www.onkoplov.com 10.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 10.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за цялата поръчка. 10.4. Всеки участник в процедурата има право да участва за една или всички обособени позиции. 10.5. В цената се включват всички разходи по услугата. 10.6. При попълване на ценовото предложение, участниците следва да се придържат стриктно към предложеното от Възложителя приложение № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2015