BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Източен" - Община Пловдив, ул. "Лев Толстой" № 2, За: инж. Калин Кънов, инж. Стоянка Чолакова, Милка Тодорова, Република България 4006, гр. Пловдив, Тел.: 032 601083; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Гл. инженер, Гл. експерт "ПИ и Б", началник отдел "АПО, К и ЧР"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128wrOl22154.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район „Източен„ – Община Пловдив». Обществената поръчка включва следните две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Рехабилитация – асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източен”, Община Пловдив”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Възстановяване и изграждане на паважни и тротоарни настилки на улици, тротоари и паркинги, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив”. Всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. 2. Настоящата обществена поръчка включва две обособени позиции, посочени по-горе. Участниците могат да подават оферта за една от двете обособени позиции или и за двете едновременно. 3. Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите от Възложителя. 3.1. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка. 4. Срокът на действие на договорите, които ще бъдат сключени с определените за изпълнители, участници по съответните обособени позиции е до изчерпване на стойността на договора, но не повече от 1 /една/ календарна година и започват да текат от датата на сключване на договорите. 4.1. Срокът за изпълнение на всяка възложена работа по сключен договор за възлагане на обществената поръчка ще се определя от Възложителя в работни дни, във Възлагателно писмо отправено до Изпълнителя, в което се определят мястото, където следва да се извършат строителните работи, видът и количеството на възложената работа. Сроковете за изпълнение започват да текат, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо на Възложителя от Изпълнителя. 5. Финансирането на настоящата обществена поръчка е от бюджета на район "Източен - община Пловдив за 2015 г., където са заложени средства във функция 6, дейност 606 - "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа", предвидени като очаквани приходи от такси за местодомуване на МПС. 6. След приключване на договорените ремонтни работи на съответния етап, Изпълнителят и Възложителят съставят и подписват Протокол/акт – образец № 19 за действително извършените и приети строителни работи, датата на който ще се счита и за крайната дата за изпълнение на съответната възложена работа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233220, 45233223, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-ремонтни работи /СРР/, които следва да бъдат изпълнени са, както следва: 1. Обособена Позиция № 1 - „Рехабилитация – асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източен”, Община Пловдив” включва изпълнението на следните видове строително-ремонтни работи: - изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см. или с дебелина 6 см. включващо следните операции: рязане, разкъртване и почистване на оформени дупки, почистване на оформените дупки, продухване и обработка на всички повърхнини на дупката с течен битум, полагане на плътен асфалтобетон и свързващ разлив с обработка на контактни фуги; извозване на строителните отпадъци;- преасфалтиране с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. или 6 см., включващ следните операции фрезоване на стара асфалтова настилка, свързващ разлив, полагане на плътен асфалтобетон;- обработка и заливане на пукнатини в асфалтова настилка; - направа на нови РШ и ДШ и повдигане на съществуващи; направа на отток за ДШ /от бетонови тръби ф200/; - направа на направляваща пътна ивица /скрит бордюр/; - повдигане и подравняване на бордюри; - направа на нови бордюри. 2. Обособена Позиция № 2 – „Възстановяване и изграждане на паважни и тротоарни настилки на улици, тротоари и паркинги, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив” включва изпълнението на следните видове строително-ремонтни работи: - разваляне на паважна настилка със сортиране и прехвърляне на паваж; почистване на основата под паважна настилка от кал и пясък; направа на паважна настилка; трамбоване /валиране/ паваж; възстановяване на основен пласт от трошен камък; запълване и уплътняване на фракции нарушена основа; направа на нови РШ и ДШ и повдигане на съществуващи; направа на отток за ДШ. /от бетонови тръби ф200/; - ремонт на тротоарни настилки с налични плочи - 30/30 см., 40/40 см., плочи; - ремонт на тротоарна настилка с нови плочи вибропресовани - 30/30/6 см., 40/40/6 см., 25/25/6 плочи, върху пясъчна подложка с дебелина 15 см; - повдигане и изправяне на стари бордюри; разваляне на стари и направа на нови бордюри, като при подмяната им, при асфалтова настилка на уличното платно, да се ползва фреза за рязане за постигане на минимално нарушаване на уличната настилка, така че да не се налага ремонт по широк от 10 см. на асфалта покрай бордюрите. Ремонтът над тази широчина, ще се изпълнява за сметка на изпълнителя; - ремонт на паркинги с бетонови плочи; изграждане на паркинги с нови бетонови плочи и др. Ремонтните работи ще се изпълняват съгласно график за обема и приоритета на обектите /участъци от уличната мрежа/ за ремонт. Участъците от уличната мрежа на района, видовете работи и техните количества, които трябва да бъдат изпълнени, ще бъдат уточнявани на Изпълнителя с възлагателно писмо. Общата прогнозна на стойност на поръчката е в размер е до 250 000.00 лв. /двеста и петдесет хиляди лева/ без включен ДДС, съответно до 300 000.00 лв. /триста хиляди лева/ с включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – до 108 333.33 лв. /сто и осем хиляди триста трийсет и три лева и 33 ст./ без включен ДДС, съответно до 130 000.00 лв. /сто и тридесет хиляди лева/ с включен ДДС. Обособена позиция 2 – до 141 666.67 лв. /сто четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ без включен ДДС, съответно до 170 000.00 лв. /сто и седемдесет хиляди/ с включен ДДС Участници, които са предложили цени по-високи от посочените по-горе, се отстраняват от участие в обществената поръчка за съответната обособена позиция. Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение – дейностите, предмет на поръчката се извършват на територията на Район „Източен”, Община Пловдив, а именно ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Видовете строително-монтажни работи /СМР/СРР по обособена позиция № 1 и позиция № 2, които следва да бъдат изпълнени са съгласно, приложените към публичната покана, технически спецификации за съответните позиции. Необходимите за цялостното изпълнение на СМР/СРР по позиция № 1 и № 2, инструменти като механизация, инструменти материали, работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Всички строително–монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с документацията за участие в обществената поръчка, основните изисквания за този вид СМР, нормите за извършване на СМР и мерките за безопасност при работа на строителната площадка. Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на извършваните от него СМР, съгласно законодателството на РБ и да носи пълната отговорност при евентуални злополуки. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко необходимо за изпълнение на СМР. Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, съгласно утвърдената от Възложителя документация за участие, с качество, съответстващо на БДС. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до удовлетворяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. СМР се отчитат периодично след извършването им и представяне на Акт - протокол образец №19. 2. Изисквания към офертата. 2.1. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в "Указанията към участниците" и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 2.2. Офертата и документите към нея, както и ценовото предложение, се подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции или когато участникът е обединение от изрично упълномощено лице, представляващо обединението, съгласно документа за създаване на обединение.2.3. Участникът изготвя офертата си в съответствие с изискванията на чл.101в от ЗОП и в съответствие с изискванията на документацията за участие. 2.4. Участникът изготвя Техническо предложение, в съответствие с изискванията на документацията за участие, техническите спецификации за обособена позиция № 1 и № 2 и видовете дейности, които са предмет на изпълнение на съответната обособена позиция. В случай, че в предложението на участника са налице поставени условия към Възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на документацията и/или действащото законодателство, участникът се отстранява от участие, поради несъответствие на офертата му с изискванията на Възложителя. 2.5. В техническото си предложение за съот. обособена позиция, за която се кандидатства участникът следва да предложи и гаранционен срок на изпълнените видове строително-монтажни работи съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 2.6.Предложеният от участника гаранционен срок на видовете изпълнени СМР, предмет на изпълнение съответно на позиция № 1 и № 2 следва да не е по голям от 3 год. и не по малък от 1 год. календарна година. 2.7.Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са обосновани, като са подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост за изпълнението им. 3.Участниците следва да изготвят и представят и ценово предложение за позиция 1 - Приложение №3 и за позиция 2 - Приложение №3а. Към ценовото предложение за съответните позиции, за които участват представят анализи и основания за формиране на цените на видовете работи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ще се прилагат от комисията следните показатели за оценка с относителна тежест, както следва: 1. Показател К1 - „Предлагани единични цени” - с относителна тежест 60 точки; 2. Показател К2 - „Сумарен коефициент за ценообразуване” - с относителна тежест 20 точки; 3. Показател К3 – „ Гаранционен срок” - с относителна тежест 20 точки; За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка /Ккомпл/ на офертата представлява сборът на точките, получени при оценка на техническото предложение и финансовото предложение на участника: Ккомпл = К1 + К2 + К3, където К1 – са точките по показател „Предлагани единични цени” – получени като средно аритметична стойност от точките за всяка предложена единична цена – Фактическа оценка /ФО/. Фактическа оценка за всяка единична цена ФО()= (Ед Ц min / Ед Ц(i) )*60 Ед Ц min – минималната предложена единична цена за всяка от позициите СМР Ед Ц(i) - предложена единична цена за всяка от позициите СМР от участник (i) в търга. 27 – Брой позиции на единични цени. i – пореден номер участник търг К1 = ФО(i) / 27 К2 - са точките по показател „Сумарен коефициент за ценообразуване”, получени като средно аритметична стойност от точките за всеки един показател, включени в ценообразуването, както следва: - показател часова ставка Пч.ст. = мин.Ч.Ст. /Ч. Ст.(i) * 20 - показател доставно складови разходи Пскл. р-ди= мин.%ДСР / ДСР(i) * 20 - показател допълнителни разходи труд Пдоп. труд= мин.% ДРТ / %ДРТ.(i) * 20 - показател допълн. р-ди механизация П доп. мех. = мин.%ДРМ / % ДРМ(i) * 20 - показател печалба Ппеч.= мин.%Печалба / %Печалба.(i) * 20 i – пореден номер участник търг мин.Ч.Ст. – минимален размер на часова ставка от всички предложени мин.% ДСР – минималният процент доставно складови р-ди от всички предложени мин.% ДРТ – минимален процент допълнителни разходи труд от всички предложени мин.% ДРМ - миним. процент допълнителни р-ди механизация от всички предлжени мин.% Печалба - минимален процент печалба от всички предложени К2 = (Пч.ст. + Пскл. р-ди + Пдоп. труд + П доп. мех + Ппеч. ) / 5 К3 – са точките по показател „Гаранционен срок” КЗ = max Гаранц. срок / Гаранц. срок (i) * 20 max Гаранц. срок- максималният предложен гаранционен срок. i – пореден номер участник търг ЗАБЕЛЕЖКА: Предложеният гаранционен срок следва да не е по голям от 3 год. и не по малък от 1 год. календарна година. Участникът следва да предложи гаранционен срок на видовете СМР/СРР в техническото си предложение към офертата за позиция № 1. Ккомпл= К1 + К2 + К3, Максималната стойност на комплексната оценка / Ккомпл/ е 100 точки. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която има най висока стойност на К1 – точките по показател „Предлагани единични цени”. 2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, показателите за оценка на офертите са посочени в раздел "Допълнителна информация" от настоящата публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ще се прилагат от комисията следните показатели за оценка с относителна тежест, както следва: 1. Показател К1 - „Предлагани единични цени” - с относителна тежест 60 точки; 2. Показател К2 - „Сумарен коефициент за ценообразуване” - с относителна тежест 20 точки; 3. Показател К3 – „ Гаранционен срок” - с относителна тежест 20 точки; За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка /Ккомпл/ на офертата представлява сборът на точките, получени при оценка на техническото предложение и финансовото предложение на участника: Ккомпл = К1 + К2 + К3, където К1 са точките по показател „Предлагани единични цени”, получени като средно аритметична стойност от точките за всяка предложена единична цена – Фактическа оценка /ФО/. Фактическа оценка за всяка един. цена ФО()= (Ед Ц min / Ед Ц(i) )*60 Ед Ц min – минималната предложена единична цена за всяка от позициите СМР; Ед Ц(i) - предложена единична цена за всяка от позициите СМР от участник (i) в търга; 20 – Брой позиции на единични цени СМР; i – пореден номер участник търг. К1 = ФО(i) / 20 К2 - са точките по показател „ Сумарен коефициент за ценообразуване”, получени като средно аритметична стойност от точките за всеки един показател, включени в ценообразуването, както следва: - показател часова ставка Пч.ст. = мин.Ч.Ст. /Ч. Ст.(i) * 20 - показател доставно складови разходи Пскл. р-ди= мин.%ДСР / ДСР(i) * 20 - показател допълнителни разходи труд Пдоп. труд= мин.% ДРТ / %ДРТ.(i) * 20 - показател допълн. р-ди механизация П доп. мех. = мин.%ДРМ / % ДРМ(i) * 20 - показател печалба Ппеч.= мин.%Печалба / %Печалба.(i) * 20 i – пореден номер участник търг мин.Ч.Ст. – минимален размер на часова ставка от всички предложени мин.% ДСР – минималният процент доставно складови р-ди от всички предложени мин.% ДРТ – минимален процент допълнителни разходи труд от всички предложени мин.% ДРМ - миним. процент допълнителни р-ди механизация от всички предлжени мин.% Печалба - минимален процент печалба от всички предложени К2 = (Пч.ст. + Пскл. р-ди + Пдоп. труд + П доп. мех + Ппеч. ) / 5 К3 – са точките по показател „Гаранционен срок” КЗ = max Гаранц. срок / Гаранц. срок (i) * 20 max Гаранц. срок- максималният предложен гаранционен срок i – пореден номер участник търг. Предложеният гаранционен срок следва да не е по голям от 3 год. и не по малък от 1 год. календарна година. Участникът следва да предложи гаранционен срок на видовете СМР/СРР в техническото си предложение към офертата. Ккомпл= К1 + К2 + К3. Максималната стойност на комплексната оценка / Ккомпл/ е 100 точки. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която има най висока стойност на К1 – точките по показател „Предлагани единични цени”. ІІ.Подаването на офертите за участие в обществената поръчка ще се извършва в Деловодството на Район „Източен”, гр.Пловдив, ул. ”Лев Толстой” № 2, стая № 23 от 08:30ч. до 17:00ч. всеки работен ден до 11.02.2015 г. вкл. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. ІІІ. Офертите ще се отварят и разглеждат на 12.02.2015 г. /дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Район Източен”, в гр. Пловдив, ул.”Лев Толстой” № 2, ет. 2, стая № 11, по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП. ІІІ. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към АОП съгласно изискването на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата ведно с документацията за участие в поръчката са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на район „Източен” и може да бъде намерена на следния интернет адрес - www.iztochen.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2015