BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-002.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Информация и публичност на проекта, по проект № М13-22-55/25.08.2014 г. „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Информация и публичност на проекта, по проект № М13-22-55/25.08.2014 г. „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”: 1.Информационни брошури, съгласно Техническа спецификация - 100 броя; 2.Бележници, съгласно Техническата спецификация - 100 броя; 3.Химикали, съгласно Техническата спецификация - 100 броя; 4.Заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта, съгласно Техническата спецификация - 1 брой; 5.Публикации в местни печатни издания, съгласно Техническата спецификация - 2 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2608 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение - Образец №2;4. Ценово предложение-Образец №3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. «а» и «б» от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5;7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 7.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 6.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в услугите по информация и публичност и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за една или повече от следните дейности:организиране на пресконференции, събития и връзки с медиите;публикации в пресата;отпечатване и разпространение на брошури, листовки, плакати, флаери, карти и др.;изработка на информационни табла, билбордове, пана; провеждане на рекламни кампании; 7.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката–свободна форма.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания: висше образование със степен “магистър” или еквивалентно; мин. 3 год. управленски опит (ръководство на екип).Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя.2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; мин. 2 год. организационен опит в областта на дейностите по поръчката. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните:Технически показатели–П,в т.ч.1.П1 Максимален брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (бележници, химикали и информационни брошури)-тежест на показателя в комплексната оценка-15 т.;2.П2 Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (бележници, химикали и информационни брошури), от тяхното възлагане-тежест на показателя в комплексната оценка-10т.;П3 Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт след одобрение от Възложителя-15т.;4.П4 Срок за организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта, след възлагане от Възложителя-тежест на показателя в комплексната оценка-10т.;5.П5 Срок за организиране на отпечатването на 2 броя публикации в местни печатни медии, след възлагане от Възложителя-тежест на показателя в комплексната оценка-10т.;6.П6 Максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора-тежест на показателя в комплексната оценка-10т.;Икономически показател–Ц Цена-тежест на показателя в КОф-30т..Технически показатели–П:П1 =П1i/ П1max x 15, където:П1i e максимален брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (бележници, химикали и информационни брошури),предложен от конкретния участник;П1max e максималният брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (бележници, химикали и информационни брошури), предложен от някой от участниците;П2=П2min/П2i x 10,където: П2i e срок за изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (бележници, химикали и информационни брошури),от тяхното възлагане предложен от конкретния участник;П2min e минималният срок за изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (бележници, химикали и информационни брошури),от тяхното възлагане, предложен от някой от участниците;П3=П3min/П3i x 15,където:П3i e срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт,след одобрение от Възложителя, предложен от конкретния участник;П3min e минималният срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт, след одобрение от Възложителя, предложен от някой от участниците;П4 = П4min/П4ix10,където:П4i e срок за организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта,след възлагане от Възложителя, предложен от конкретния участник;П4min e минималният срок за организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта,след възлагане от Възложителя,предложен от някой от участниците;П5=П5min/П5ix10,където:П5i e срок за организиране на отпечатването на 2 бр. публикации в местни печатни медии,след възлагане от Възложителя, предложен от конкретния участник;П5min e минималният срок за организиране на отпечатването на 2 бр. публикации в местни печатни медии, след възлагане от Възложителя, предложен от някой от участниците;П6=П6i/П6max x 10,където:П6i e максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора, предложен от конкретния участник;П6max e максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора, предложен от някой от участниците;Окончателната оценка по тези показатели се изчислява по следната формула:П = П1+П2+П3+П4+П5+П6 2. Икономически показател - Ц; Ц= Ц min/Ц n x 30, където:Ц min- минималната цена в лв., предложена от някой от участниците,Цn– цената в лв., предложена от конкретния участник.3. Комплексна оценка:КОф – комплексната оценка на офертата се изчислява по следния начин:КОф = П + Ц.Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на общата оценка (КОф), за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект № М13-22-55/25.08.2014 г. „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.02.2015 г., 16:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-002.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/02/2015