Версия за печат

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Монтана, бул. Трети март№41, За: Цветан Младенов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: РЗОК Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/525.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Монтана. Изисквания към услугата: 1. Външно измиване на автомобил – до два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила;2. Комплексно почистване на автомобил – до два пъти месечно, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация;3. Измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил; 4. Пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.5. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 1 час от заявяването. Заявяването се извършва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон или по електронна поща.6. За изпълнение на дейностите посочени в т. т. 1, 2, 3, и т.4 се съставя месечен отчет за извършените услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50100000, 50110000, 50112000, 50112300

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до 833 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Външно измиване на автомобил – до два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2015