Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова; Тенчо Василев, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128mkVN2223026.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64120000

Описание:

Куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани и оценени, офертите трябва да имат най-малко следното съдържание: 1.Идентификационни данни за лицето, което прави предложението, с прилагане на ЕИК или копие от регистрационен документ за създаване на ЮЛ , ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговият подпис, печат и гриф "Вярно с оригинала"; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 2.1 Удостоверение за вписване в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл.38, .т.1 -3 от Закона за пощенските услуги, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията в оригинал или във формата на нотариалноз аверено копие; 2.2 Декларация - свободен текст от Участника на офис/и с посочен/и адрес/и, телефон/и и лице/а за контакт, който/които ще са на разположение за осъществяването на пощенски услуги; 2.3 Декларация - свободен текст за наличие най-малко на две МПС, които да са на разположение за осъществяване на пощенски услуги. Декларацията следва да е придружена от копие от документ за собственост или копие от договор за наем на МПС. 2.4 Участниците прилагат към офертата си общите условия и пълен ценоразпис на всички предлагани услуги. 2.5 Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на следната договорена отговорност: 2.5.1 За неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна ще дължи неустойка в размер на 0,2% на ден върху стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка. 2.6 Не се допуска представянето на варианти на офертата. 3. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение № 1. 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - цена на обикновена куриерска услуга до 0,5 кг. (със срок на доставка в рамките на един работен ден - доставка на следващия ден след получаване на пратката); П 2 - процент отстъпка от общата фактура на куриерски услуги на територията на страната; П 3 - средноаритметична цена на обикновени куриерски услуги от ТАБЛИЦА 1; П 4 – цена на услугата „Обратна разписка” ; П 5 – цена на услугата „Приоритетна доставка – доставка с фиксиран час” ; П 6 – Общи условия на оператора – участника

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача. Отварянето на офертите ще бъде публично в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66 на 09.02.2015г в 08:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП“

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/02/2015