BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул.Независимост 20, За: Даниела Тодорова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 601311;058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуга, чрез упражняване на строителен надзор при извършване на строително - монтажни работи по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него на територията на селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково, в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), нормативните актове, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор, техническите, технологичните правила и нормативи и изискванията на документацията за участие и съобразно офертата си за участие. В съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1) са предвидени да се изпълняват следните основни дейности: а) упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР); б) координация на строителния процес до въвеждане на обектите в експлоатация; в) изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.; г) съставяне на окончателен доклад за въвеждане на обектите в експлоатация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1385 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Упражняване на Строителният надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ се изпълнява до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, в т.ч.: - законосъобразно започване на строежа; - контрол върху пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - контрол на съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - годност на строежа за въвеждане в експлоатация; - контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР; - откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда; - изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - предоставяне пред Възложителя на окончателен доклад за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; - съставяне на технически паспорт на строежа в обхвата и съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; съставяне на технически паспорт на площадките за игра съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. - изготвяне на окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация; - внасяне на окончателния доклад за изпълнение на предмета на поръчката. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Добричка предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата (и приложенията към нея), която се публикува на интернет адреса на Възложителя: http://dobrichka.bg/, раздел „Профил на купувача”: http://dobrichka.bg/profile/. Офертите ще бъдат отворени на 10.02.2015 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, зала 108.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2015