Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добричка, ул."Независимост", №20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” се провежда в изпълнение на сключен Договор № 38/3/3221263/08.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между ДФЗ, МИГ- Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции. В съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1) са предвидени да се изпълняват следните основни дейности: а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР); б) Координация на строителния процес до въвеждане на обектите в експлоатация; в) Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.; г) Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на обектите в експлоатация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Опанец, община Добричка.

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За доказване на техническите възможности и квалификацията, кандидатите следва да представят: 1. Списък на осъществен строителен надзор, изпълнен през последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. Списъкът да е придружен с доказателство за извършена консултантска услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: - Участникът трябва успешно да е изпълнил строителен надзор на минимум 3 (три) обекта с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката за периода 2012 до 2014 година включително; - Под сходен предмет на поръчката са обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт на пътища, улици и тротоарни платна; - При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението; - При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. Списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството. Минимални изисквания: - Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата; - Всички технически правоспособни физически лица, ангажирани с обекта на поръчката трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от издаденото удостоверение по чл.167 от ЗУТ или в разширения списък. 3. Консултантът трябва да бъде лицензирана фирма за строителен надзор. В случай на обединение/консорциум, това изискване важи за всеки от членовете му. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото му да упражнява дейностите по строителен надзор, издадено от компетентните органи съгласно националния му закон.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерий „най-ниска цена”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи по настоящата процедура (документация, разяснения, протоколи, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/ под формата на електронни документи. Достъпът до тях е свободен. Офертите ще бъдат отворени на 10.02.2014 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, стая 108.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2015