Версия за печат

BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 5, За: инж.Ради Михайлов, началник отдел "ТУСИДЕ", Република България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Общинска администрация, гр.Генерал Тошево - отдел "ТУСИДЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4288.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на три обекта от пътната инфраструктура на Община Генерал Тошево. Възлага се изготвяне на технически проект за рехабилитация на следните обекти : 1. Път DOB 3032 /ІІ-29 Добрич – Ген.Тошево/ - Дъбовик от км 0+ 000 до км. 4+500, рехабилитация улична настилка и тротоари „Десета”, вход с.Равнец от км.0+00 до км.0+450, центъра с.Дъбовик. 2. Път DOB 1047 /ІІІ 296 Ген.Тошево – Каварна/, Василево (центъра) – Балканци (центъра) от км 0+ 000 до км. 3+900, реконструкция улична настилка и тротоари - улица „Втора” и ул. ”Четвърта”, с.Василево – 0.750 км. 3. Път DOB 3033 /ІІ-29 Добрич – Ген.Тошево/ Пленимир – Петлешково от км 0+ 000 до км. 5+400 и Реконструкция на улична настилка и тротоари по ул.”Първа” в с.Пленимир - 0,880 км..

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За път DOB 3032 - обща дължина на обекта - 4,500км; реконструкция улична настилка и тротоари за улица „Десета” - 0,450 км. За път DOB 1047 - обща дължина на обекта - 3,900км.; реконструкция улична настилка и тротоари - улица „Втора” и ул. ”Четвърта”, с.Василево – 0.750 км. За път DOB 3033 - обща дължина на обекта - 5,400км. и Реконструкция улична настилка и тротоари за улица "Първа" - 0.880км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Генерал Тошево

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа: 1. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнени по образец - Приложение 1 и Приложение 2 към документацията за участие /оригинал/; 2. Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за всеки от проектантите по проектните части. Срокът на валидност на офертите е 60 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана. Срок за изпълнение на услугата – до 20 календарни дни, считано от датата на сключване на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането на обществената поръчка се осъществява със средства от бюджета на Община Генерал Тошево. Офертата се подава в непрозрачен запечатан плик в рамките на определения краен срок на адрес : гр.Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 5. Върху плика трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция. Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на Община Генерал Тошево, посочен в раздел І.1. Отварянето на офертите ще бъде публично, на 09.02.2015 г., от 10:00 ч., в сградата на общинска администрация, гр.Генерал Тошево, ул."В.Априлов" 5, заседателна зала, ет.3, и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/02/2015