Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий"№ 3, За: Mагдалена Димитрова, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220683, E-mail: m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции в отбраната"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-004.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен (национален) ежедневник и регионален (местен) печат по Обособена позиция № 1, съгласно изискванията в Спецификация за услуга С С 94.2014.14 - "Публикуване на обяви на Министерството на отбраната за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на Министерството на отбраната и за продажба на имоти с отпаднала необходимост от ЖФ на МО". Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен ежедневник по Обособена позиция № 2, съгласно изискванията в Техническа спецификация С С 94.2026.14 - "Публикуване на обяви за конкурси за заемане на вакантни длъжности в структурите на администрацията на Министерството на отбраната". Спецификациите са неразделна част от поканата.Участниците в процедурата да бъдат в състояние да извършват публикуването на обявите за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на Министерството на отбраната и за продажба на имоти с отпаднала необходимост от ЖФ на МО в централен (национален) и регионален (местен) печат в срок до 3 (три) дни от подаване на заявката за обявата от представител на Възложителя. Участниците в процедурата да бъдат в състояние да извършват отпечатването на обявите за конкурси за заемане на вакантни длъжности в структурите на администрацията на МО в централен печат в срок не по-дълъг от 48 часа, считано от подаването на текста от Министерство на отбраната.Участниците в процедурата да бъдат в състояние да осигурят отпечатването на обявите в идентичен ежедневник и издание, в случай че по време на изпълнение на поръчката някой от ежедневниците (централен/национален) или местно издание, предложени от участниците преустановят издаването си.Текстът на обявата за публикуване ще се предоставя от Възложителя на Изпълнителя на магнитен и хартиен носител или по електронна поща.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000

Описание:

Публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Няма точно определено количество обяви. Публикуването на конкретна обява се осъществява след подадена заявка от структурата, заявител от Министерството на отбраната. Максималната стойност на поръчката, без включено ДДС не може да надвишава сумата, определена по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП. За обособена позиция № 1 прогнозната стойност е 54 166, 66 лв. без ДДС. За обособена позиция № 2 прогнозната стойност е 1 666, 66 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Р. България в зависимост от мястото на публикуване.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата от участника се представя в запечатан непрозрачен плик или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. Пликът с офертата следва да съдържа следните документи: 1.1. Оферта - Приложение № 1; 1.2. Ценово предложение - Приложение № 3. Ценовото предложение се поставя в плика с офертата. 1.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническа спецификация С С 94.2026.14 и Спецификация за услуга С С 94.2014.14. Всеки участник изготвя техническо предложение по образец Приложение № 4, което се поставя в плика с офертата. Като приложение към него се оформят и подписват декларация, че представеното техническо предложение покрива напълно предмета на поръчката (свободен текст) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложима (свободен текст). 1.4. Административни данни на участника – Приложение № 5. 1.5. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Декларация за срока на валидност на офертата (минимум 60 дни) - свободен текст. 3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС. - Приложение № 2. 4. Проект на договор - Приложение № 6. 5. Участникът, определен за изпълнител преди подписване на договора следва да представи: 5.1. Документи издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП съгласно чл. 101е, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 5.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7. 5.3. Декларация за приемане условията на договор - Приложение № 8. 5.4. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му, под формата на банкова гаранция (оригинал), със срок на валидност 30 дни след крайния срок на изтичане на договора или документ (оригинал) за парична сума, преведена по сметката на дирекция "Финанси" - МО, Българска Народна банка, гр. София, пл. "Александър I" № 1, IBAN: BG96 BNBG 9661 3300 1522 01 . 6. Начин на плащане - Плащането ще бъде извършено с платежно нареждане по банков път след публикуване на обявите, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне в дирекция „Инвестиции в отбраната” на следните документи: -данъчна фактура/оригинал/; -приемо-предавателен протокол с опис на публикуваните обяви в съответните ежедневници и местни издания с цена за всяка обява и обща стойност, подписан от представител на съответната дирекция, от която е предоставена заявката за обява.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и приложенията № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и 8 към нея могат да бъдат изтеглени от профила на купувача в сайта на Министерството на отбраната. Офертите за участие се представят в дирекция „Инвестиции в отбраната” на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 от 9:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок 10 (десет) работни дни, след публикуване на публичната покана в Портала за обществените поръчки на АОП и в Профила на купувача на Интернет-страницата на Министерството на отбраната. Офертите ще бъдат отворени два дни след изтичането на крайния срок за подаване на оферти, от 14:00 часа в дирекция "Инвестиции в отбраната", адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2015