Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов " № 6а, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Възлагането на настоящата обществена поръчка чрез публична покана има за цел да бъде сключен договор за „Изготвяне на инвестиционен проект за Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ – с. Исперихово – Община Брацигово”. Обществената поръчка включва в обхвата си пълно проектиране на всички необходими дейности по Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ, извозване на отпадъци, доставка и монтаж на материалите и съоръженията необходими за извършване на реконструкцията и извършване на строителството на водопроводните и канализационните мрежи и пречиствателните станции, възстановяване на нарушена пътна настилка по време на реконструкцията и строителството, осигуряване на временна организация на движението. Цялостното проектиране обхваща минимум следните части: Част „ВиК”, част „Машинно-технологична”, част „Конструктивна”, част „Геодезическа“, част „ПБЗ“, част „Архитектурна”, част „Ландшафна архитектура“ и част „Електро". В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите, както следва: 1.1. Подготвителни дейности за изтотвяне на технически проект на В и К мрежата и две модулни ПСОВ за битови отпадни води в с. Исперихово, общ. Брацигово: 1.1.1. Оглед на място и заснемане на съществуващата ВиК мрежа, определеното трасе за новата ВиК мрежа и определените за ПСОВ площадки; 1.1.2. Предоставяне на наличната техническа документация за изградената ВиК мрежа от страна на Възложителя и съдействие при изготвяне на заснемането; 1.2. Пълно проектиране на всички необходими дейности във фаза “технически проект”. 1.2.1 Пълно проектиране на нови канализационни мрежи и съоръжения, както следва: Проектиране на строителни конструкции, Проектиране Геодезически работи (създаване на работна геодезична основа; изработване на нивелационен план на урбанизирана територия; изготвяне на трасировъчен план), проектиране на вътрешна канализационна мрежа, проектиране на пътна част, изготвяне на проект за временна организация на движението, проект безопасност и здраве, изготвяне на количествени сметки, изготвяне на количествено-стойностни сметки, проект за организация на отпадъците. 1.2.2 Пълно проектиране на вътрешна водопроводна мрежа, както следва: Проектиране на строителни конструкции, Проектиране Геодезически работи (създаване на работна геодезична основа; изработване на нивелационен план на урбанизирана територия; изготвяне на трасировъчен план), проектиране на вътрешна водопроводна мрежа, проектиране на пътна част, изготвяне на проект за временна организация на движението, проект безопасност и здраве, изготвяне на количествени сметки, изготвяне на количествено-стойностни сметки, проект за организация на отпадъците. 1.2.3 Пълно проектиране на две модулни ПСОВ, както следва: Проектиране на строителни конструкции, Проектиране Ландшафна архитектура включително Паркови елементи (плочки и храсти край оградата), Проектиране Машинно-технологична част, Проектиране част Електро, Проектиране част Архитектура, Проектиране част ВиК, Проектиране Геодезически работи и геология (Площна нивелация, Геодезична снимка, Проект за картограма на земните маси и изчисление на земните маси, Проект за моделиране на съществуващия терен, Трасировъчен проект за контура на обекта, Хидрогеоложки доклад, проект безопасност и здраве, проект за организация на отпадъците, изготвяне на количествени сметки, изготвяне на количествено-стойностни сметки. 1.3.Изпълнителят внася в общ. Брацигово за съгласуване и приемане от Възложителя изготвения технически проект.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71240000, 71250000, 71320000, 71322200

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на офертата на участник не може да надвишава 60 000 лева без ДДС. Участник, чиято оферта надхвърля горепосочения праг ще бъде отстранен от участие. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Участниците следва да подадат оферта за целия обем на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Исперихово, Община Брацигово, Област Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:1.Изисквания 1.1.При изпълнение предмета на обществената поръчка да бъдат извършени всички дейности, описани в Техническото задание и настоящото Пълно описание на предмета на поръчката.1.2. При изпълнение предмета на обществената поръчка да бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при проектирането на В и К мрежата и ПСОВ в с. Исперихово, общ. Брацигово, включително предвиждането на мерки за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд, временна организация на движението, опазването на околната среда и организация на отпадъците.1.3.При установяване на нередности, некачествено извършени услуги или наличие на забележки от страна на Възложителя и съгласувателните институции, същите да се отразяват в двустранен протокол и да бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в сроковете по т. 5 от Раздел I.1.4.Подготвителни дейности за проектиране на В и К мрежата и две ПСОВ за:1.4.1. Оглед на място, и заснемане на съществуващата В и К мрежа;1.4.2. Предоставяне на наличната техническа документация за изградената ВиК мрежа от страна на Възложителя и съдействие при изготвяне на заснемането; 1.4.3. Оглед на място, и заснемане на предвидените за ПСОВ 2 броя площадки. 1.5.Проектите по отделните части да са разработени във фаза “технически проект”. Съдържанието на проекта трябва да е съгласно изискванията за инвестиционните проекти по Наредба №4/2001 г. на МРРБ, изм. ДВ, бр. 85 от 27.10.2009 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички части от проектната документация трябва да осигурят решения по проблемите на строителството, независимо от това дали в Наредба №4/2001 г. те са обособени като задължителни или възможни.1.6.Проектът да е съобразен с изискванията на глава 8, Раздели І, ІІ и ІІІ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и с всички действащи нормативни документи в отрасъл “Строителство”, касаещи обекта. 1.7.Изпълнителят на поръчката отговаря за пълната съгласуваност между отделните части на проекта. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти, той се задължава да направи необходимите доработки и поправки за своя сметка в срок до 15 дни от уведомлението от страна на Възложителя.1.8.Изпълнителят на поръчката да извърши хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа, като използва специализиран софтуерен продукт, съгласно броя на водочерпните точки, броя на постоянно живущите и временно пребиваващите и водоснабдителните норми за питейно-битови нужди. Да се подменят всички съществуващи тръби поради това, че диаметрите им не отговарят на нормативите за минимални диаметри на улични водопроводи и са с изтекъл експлоатационен период. Да се подменят всички водопроводни отклонения към имотите до ТСК. Водопроводната мрежа следва да бъде изградена от тръби полиетилен висока плътност: PE100, PN10. При изкопните работи за полагане на тръбите да се предвиди траншеен изкоп с ширина в зависимост от диаметъра и дълбочината на полагане на тръбите.1.9.Да се извършат хидравлични изчисления на канализационната система като се провери възможността за използване на съществуващите канали, които са в добро техническо състояние. Канализационната система да бъде от смесен тип за битови и дъждовни води. Да се предвиди изпълнение на канализацията от гофрирани полиетиленови тръби висока плътност: PE тръби SN8, шахтите да са от бетонови сглобяеми елементи. При изкопните работи за полагане на тръбите да се предвиди траншеен изкоп с ширина в зависимост от диаметъра и дълбочината на полагане на тръбите. По канализационната система да се предвидят РШ, дъждоприемни шахти и решетки и сградни отклонения до всеки имот. Пред всяка ПСОВ да се предвиди дъждопреливник за отвеждане на дъждовното количество в реката по отливен канал. Продължава в раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел -Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.10.Да се извърши проектиране на два броя ПСОВ – модулни инсталации за пречистване на отпадни битови води на принципа на анаеробната биодеградация на органичните вещества, с капацитет на един модул за 500ЕЖ – 3,20 м куб./час номинално натоварване, възможност за подземно полагане на съоръженията, пречистване на отпадъчните води до норми, съгласно разрешителното за ползване на воден обект, река Стара река, приемник втора категория, обхващащи отпадните води на цялото населено място – с. Исперихово; Община Брацигово. Брой на населението 2 117 жители.1.11. Към обяснителната записка по всяка част на проекта Изпълнителят прилага раздел “Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност”. Изпълнителят представя и част „Организация и изпълнение на строителството“, част „Временна организация на движението”, част «ПБЗ» и част Организация на отпадъците.1.12.Изпълнителят се явява и защитава разработките си пред съгласувателните институции и извършва за своя сметка налагащи се преработки и поправки в сроковете по т. 1.3 от настоящото Пълно описание. 1.13.Изпълнителят при изпълнение на възложените работи спазва всички стандарти и нормативни актове, имащи отношение към проектните разработки.1.14. Изпълнителят представя за съгласуване от Възложителя изготвения технически проект в 3 (три) екземпляра с количествени (КС) и количествено-стойностни сметки (КСС) по всяка част, като проектната документация се представя на хартиен и на електронен носител, като графичните материали се изработват и представят в CAD-съвместим софтуер, DWG-формат, текстовата част – в „.doc-формат“, а КС и КСС във вид на електронни таблици – Еxсel – по един брой. Съгласуването на техническия проект се извършва от Възложителя в срок до 15 календарни дни от получаването му, документирано с приемо-предавателен протокол. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:1.Участниците следва да притежават технически възможности и квалификацията за изпълнение предмета на обществената поръчка, като за целта следва да са изпълнили услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Минимално изискване е участникът да е изпълнил успешно, за последните 3 (три) години, не по-малко от три услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Забележки:За “еднакви” да се разбира: извършени услуги по проектиране за изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ. За “сходни” да се разбира: извършени услуги по проектиране на основни ремонти на ВиК мрежи и ПСОВ.2.Участниците следва да разполагат с технически лица, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.Минимално изискване е участникът да има на разположение технически лица, вписани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към КИИП. 3.Участниците в обществената поръчка могат да бъдат юридически лица или обединение, което не е регистрирано задължително като юридическо лице.4.При сключване на договор класираният на първо място участник представя:-Документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;-Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата на участниците в обществената поръчка трябва да съдържа:образци на приложенията публикувани в профила на купувача;-Техническо предложение;-Ценово предложение;-Срок на валидност на офертата. 6.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на община Брацигово,гр.Брацигово,ул.Атанас Кабов 6 "а". 7.Получените оферти ще бъдат разгледани на публичното заседание, което ще се проведе на 09.02.2015 от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на община Брацигово,находяща се в сградата на Младежки дом гр. Брацигово,ул. “Христо Смирненски “№ 1.Присъствието е съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП. Документацията и образците може да намерите тук: http://www.bratsigovo.bg/display.php?id=115&tb=op.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2015