Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150123ZBQu369057.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на "КОЦ - Пловдив"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до изчерпване на заложената сума

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 5. Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на проекто - договора. 6.Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 7.Референции за добра търговска репутация за доставка на стоките, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2014, 2013 г. или 2012 г., надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия) - минимум три броя референции. 8.Да притежава собствена производствено - складова база, което се доказва с копие от документ за собственост или извлечение от инвентарната книга. 9.Среден списъчен брой на персонала - над 100 човека, поотделно за 2012, 2013 и 2014 г., като най-малко 50% от тях са специалисти, приложни специалисти, квалифицирани работници и машинни оператори. Доказва се със заверено копие на годишния статистически отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за съответната година. 10.Участникът да е производител на работните облекла. Без медицинските обувки, което се доказва със протокол за изпитание. 11. Доставчика следва да притежава и да представи заверени копия на сертификати ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007. 12.Участниците задължително представят проспекти, каталози, сертификати, спецификации от производителя, и други документи, доказващи съответствието на стоките със спецификацията на възложителя – Приложение №1 от документацията за участие – във формата на заверени от участника фотокопия; 13.Протокол за изпитване на предлаганите материали от акредитирана лаборатория за всяка предложена мостра. 14.Декларация за съответствие и протокол за изпитване, с които участника удостоверява съответствието със стандарт EN ISO 17075, EN ISO 17070, EN ISO 17226-2, отнася се за артикулите - медицинските обувки. 15.Декларация, че при възлагане на обществена поръчка, участникът ще доставя предлаганите стоки изработени от платове и материали, покриващи технически изисквания съгласно техническите спецификации и представените от участника мостри. /Свободен текст/ 16. Декларация от производителя за гаранционен срок на изделията. /Свободен текст/ 17. Декларация от Участника за срок на изработване и доставка. /Свободен текст/. 18. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №2/ 19. Ценово предложение /Приложение № 3/ Участниците предоставят мостри: 20.Задължително за всички артикули от спецификацията на възложителя – Приложение №1, за които участникът е представил оферта, по 1 брой, придружени със съответните сертификати за качество. 21. При поискване от страна на комисията следва да се предоставят допълнително минимално количество. 22.Мострите трябва да бъдат предоставени до крайния срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да бъде обозначено: Наименованието на артикула по която е предоставената мостра и се поставен фирмен знак на кандидата. 23. Мострите трябва да бъдат придружени с подписан и подпечатан списък, в три екземпляра – един приложен към офертата, един към мострите и един брой за кандидата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена на предлаганите стоки - 50т. К2 – Срок за изработване и доставка – 30 т. К3 – Оригиналност и дизайн – 10 т. К4 – Кройка и функционалност – 10 т. Методика за определяне на комплексната оценка (КО) на офертите: К1 - Цена на предлаганите стоки - 50 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 50 Забележка: К1 е сума от общата стойност на всички предлагани артикули. К2 – Срок за изработване и доставка – 30 т. Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/К2 конкретна)*30 К3 – Оригиналност и дизайн – 10 т. Този критерии се оценява на основание представените от участника мостри. При проявена оригиналност в дизайна се оценява с: 0 т. - 10 т. К4 – Кройка и функционалност – 10 т. Този критерии се оценява на основание представените от участника мостри и се оценява с: 0 т. - 10 т КО = К1 + К2 + К3 +К4 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.onkoplov.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2015