BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", ул. "Славянска" № 6, За: Павлин Здравков Цонев, България 7000, Русе, Тел.: 082 823130, E-mail: appd@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Място/места за контакт: изпълнителен директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.appd-bg.org/site/wrap.php?16.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на DGPS система за очертание на брегова линия на р. Дунав от лодка и по суша с компоненти: 1. Мобилно позициониращо оборудване. 2. Базова станция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38296000 (CB42)

Описание:

Геодезични уреди (С батерии )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 брой DGPS система, включваща компоненти: І. Мобилно позициониращо оборудване със следните елементи: 1. ГНСС устройство; 2.Външна ГНСС антена; 3.Лазерна приставка; 4. Радиомодем; 5. GSM модем; 6. Принадлежности; 7. Софтуер. ІІ. Базова станция със следните елементи: 1. Модулен ГНСС приемник; 2. ГНСС антена; 3. Радиомодем; 4. Помощни принадлежности;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44006 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има опит в изпълнение на доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: доставка на минимум 3 броя геодезически уреди, включително предоставено обучение на персонала на възложителя за работа с геодезическите уреди. Опитът на участника се доказва чрез представения списък с изпълнени доставки през последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта, сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са всички геодезически уреди (код по СVР 38296000). Към списъка по реда на чл. 51, ал.4 ЗОП се прилагат доказателства за извършените доставки, вкл. за извършено от изпълнителя обучение на получателя на геодезическите уреди за работа с тях. 2. Участникът да има оторизация от фирмата производител на геодезически уреди за продажба на геодезически уреди, сервизиране на същите и обучение на получателя на геодезическите уреди за работа с тях. 2. Поръчката се изпълнява съобразно приложената към поканата Техническа спецификация за доставка на DGPS система, включително: 2.1 Доставка на DGPS система по компоненти и елементи с технически параметри съгласно изискванията на техническата спецификация; 2.2 Извършване на обучение на персонала на възложителя с доставената система (геодезически уреди). 2. Начин на плащане: 2.1 Аванс в размер на 20 % в десетдневен срок след сключване на договора след представяне на фактура. 2.2 Окончателно плащане- стойността на договора и приспадане на авансовото плащане в десетдневен срок след представяне на фактура и подписан приемо предавателен протокол за приета доставка. 3. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора, с която се гарантира изпълнението на техническите параметри на доставката и качеството на извършените дейности, предмет на договора. 4. Валидност на офертите - 30 дни от датата на крайния срок за получаване на офертите. 5. Максимален срок на доставка - 30 дни 6. Минимален срок на гаранционно обслужване - 24 месеца 6. Максимален срок на гаранционно обслужване - 36 месеца

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена: 50 точки Срок на изпълнение: 40 точки Срок на гаранционно обслужване: 10 точки Общо 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Поръчката е свързана с реализация на проект "Интегрирано управление на водите на река Дунав", финансиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество "Румъния- България" 2007-2013 г. Източникът на финансиране е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 02-29-250/25.09.2012 г. с МРРБ със съфинансиране от ЕФРР и държавния бюджет. ІІ. Приложения към публичната покана: Приложение № 1: Техническа спецификация за доставка на DGPS система - 6 стр. Приложение № 2: Методика за оценка на офертите - 3 стр. Приложение № 3: Представяне на участника - образец - 2 стр. Приложение № 4: Ценово предложение - образец - 1 стр. Приложение № 5: Списък с доставки по чл. 51, ал.1, т1 ЗОП- образец - 1 стр. Приложение № 6: Проект на договор - 6 стр. Приложение № 7: Банкова гаранция за изпълнение - образец - 2 стр. ІІІ. Офертите да съдържат: 1. Представяне на участника съгласно образеца. 2. Техническо предложение. Техническото предложение следва да е отговор на изискванията в техническата спецификация по съответните й раздели и точки, включително гаранционен срок, посочен в месеци. В техническото предложение отделно да се включи срок на изпълнение на доставката в дни, в който се включва подписването на приемо предавателния протокол по раздел ІV на техническата спецификация за доставка на DGPS система. 3. Ценово предложение съгласно образеца. 4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. ІV. Офертите се представят в затворен запечатан плик в деловодството на ИАППД гр. Русе, ул. "Славянска" № 6, І етаж всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в срок до датата за получаване на офертите. Върху плика с офертата следва да е написано предмета на поръчката, име и адрес на участника, данни (телефон и факс) за обратна връзка. Отварянето на офертите ще се състои на дата: 09.02.2015 г., час: 11:00, място: в сградата на ИАППД, гр. Русе, ул. "Славянска" № 6. V. При подписване на договора за възлагане на поръчката участникът представя документите и декларациите по чл. 101е, ал.2 ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2015