Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен, гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен” , включващ строително монтажни работи по приложена Количествена сметка ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително монтажни работи по приложена Количествена сметка на Възложителя. Участниците следва да предложат цялостно изпълнение на поръчката- на всички дейности по приложената количествена сметка. Частични предложения няма да бъдат разглеждани. Общата площ на подлежащите на ремонт помещения е 977 кв. м. Неразделна част от документацията са и скици – 2 бр. с разположението на подлежащите на ремонт помещения.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

225000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Участниците представят с офертата си следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; 4. Попълнен образец на техническо предложение /Приложение № 3/; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/; 6. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/; 8. Попълнен образец на ценово предложение с количествено-стойностна сметка /Приложение № 7 и Приложение 7А/. Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника, както и на електронен носител. Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника; 9. Декларация за спазване изискването за минимална цена на труда /Приложение № 9/. Б. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: . Освен посочените в раздел А документи към офертата си участникът следва да представи и следните документи и доказателства: 1. Доказателства, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум от Първа група, категория Пета или по-висока и притежава валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, към датата на подаване на офертите; 2. Списък-Декларация за сключени през последните пет години на минимум три договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под предмет, сходен с предмета на поръчката да се разбира основен ремонт на сгради и помещения. /Приложение № 10/; 4. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите ресурси за материали, труд и механизация за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за безопасна работа, съгласно нормативните документи по охрана на труда и пожаробезопасност. Изпълнителят да разполага с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности. Изпълнителят е длъжен да вложи за изпълнение на поръчката качествени материали, отговарящи на нормативните стандарти. Изискването по т.4 се доказва с декларация, образец на техническо предложение /Приложение № 3/. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката - не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни от подписването на договора.2. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със средства, осигурени от Министерството на здравеопазването на РБ. Начина и условията за плащане са описани в проекта на договор /Приложение № 8/; 3. Предложената цена се определя на база представената от възложителя количествена сметка, съобразно нормите за разход на строителни материали и механизация – по уедрени сметни норми (УСН). Предложената от изпълнителя цена следва да включа цената на извършените строително-монтажни работи, вложените материали, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, непредвидени разходи , както и печалбата на изпълнителя. Предлаганата цена не може да бъде по- висока от 225 000 лв./двеста двадесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС; 4. Участниците следва да предложат гаранционни срокове, които не могат да бъдат по-кратки от определените минимални гаранционни срокове за тези видове СМР, съгласно НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяко отделно предложение, което отговаря на изискванията на Глава 8а от Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената от Възложителя комисия изготвя комплексна оценка, на базата на посочения в публичната покана критерий „ Икономически най-изгодна оферта”. При формиране на комплексната оценка на предложенията вземат участие следните критерии: 1. Най-благоприятна цена/ в лева без ДДС/ – 60 %; 2. Време за реакция при повреда в рамките на гаранционните срокове /в часове/ – 35 % 3. Срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ – 5 % Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, като използва следната методика: Кобщо = К1+К2+К3, където К1 – Предложена най-благоприятна цена в лева без ДДС – максимум 60 точки Цмин К1 = -------х 60 Цх Цмин - най-благоприятна предложена цена Цх.- предлаганата от оферента цена Забележка: Участник предложил по-висока цена от 225 000 лв. /двеста двадесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. ВАЖНО !!!!! Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по Техническата спецификация /Приложение № 1/. К2 – Време за реакция при повреда в рамките на гаранционните срокове /в часове/– максимум 35 точки Смин К2 = -------х 35 Сх Смин- минимално предложено време за реакция, при повреда в рамките на предложения гаранционен срок; Сх.- време за реакция при повреда в рамките на гаранцонните срокове от участника. Забележка: Времето за реакция при повреда в рамките на гаранционния срок не може да е по-малко от 1 /един/ час и следва да е кръгло число. К3 – Срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ - максимум 5 точки Sмин К3 = -------х 5 Sх Sмин- Предложения минимален срок за изпълнение на поръчката; Sх.- Предложения срок за изпълнение на поръчката от участника. Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да надвишава 90 /деветдесет/ календарни дни. Комплексната оценка на офертите /Кобщо - максимум 100 точки/ се определя по следната формула: Кобщо = К1+К2 + К3 ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Г. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. 1. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за “Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен”. 2. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 05.02.2015 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа. 3. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 4. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/. 5. Всички участници могат да извършат оглед на място и да се запознаят с обекта на поръчката, като огледът може да се осъществи с предварителна уговорка с инж. Кирил Кирилов на тел. 044 611817 или 044 611701 в дните от 27.01.2015 г. до 30.01.2015 г от 09 до 15 часа. 6.Отварянето на офертите ще се извърши на 06.02.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 2.Документацията и всички приложения, скици и образци към нея, включително и проект на договор /Приложение № 8/ са публикувани и достъпни на Профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2015