BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. " Александър Стамболийски" №1, За: Звено " Обществени поръчки", Йордан Йорданов - ст. специалист в дирекция ФСДУС при община Попово, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234; 0608 40216, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2041-kancelarski-materiali-2015-2.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена” съгласно техническа спецификация и приложен списък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 22850000, 30197220, 30199000

Описание:

Принадлежности за офиса
Класьори и аксесоари за тях
Кламери
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; 4. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 5.Декларация за участие на подизпълнител; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 9. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда; 10. Техническо предложение; 11. Ценовото предложение - представя се на електронен и хартиен носител.Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно указанията за провеждане на поръчката и Техническата спецификация, публикувани на интернет адрес www.popovo.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането по настоящата поръчка е осигурено от бюджета на общината. Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита в профила на купувача на сайта на община Попово: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2.Отварянето на офертите ще се проведе на 04.02.2015г. от 10:00 часа в залата на ЦАУИ - ет.1, сградата на Община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2015