Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Пламен Кювлиев, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776606, E-mail: nsa2005@abv.bg, Факс: 02 4007505

Място/места за контакт: Директор АСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.1. Обект на поръчката: Услуги, по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 90911200 съгласно общия терминологичен речник CPV. 1.2. Предмет на поръчката: „Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2015 г.“ 1.3. Лице за контакти и допълнителна информация Директор АСД Пламен Кювлиев, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776606 1.4. Услугите предмет на поръчката са подробно описани в Документацията за участие публикувана в профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно т.1.4.1. от документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

помещения и площи на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в сгради на висшето училище в гр.София: Студентски град – Ректорат, МВСЗ и Лекоатлетическа писта на ЗСС

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избрания изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 3000 /три хиляда/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва да извършат оглед на помещенията и площите предмет на почистване, съгласно Документацията за участие. Участниците следва да представят Сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или „еквивалентен” с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка И други съгласно Документацията за участие, която е публикувана на Профила на купувача на Национална спортна академия Васил Левски, http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/02/2015