Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален институт за помирение и арбитраж /НИПА/, ж.к.ОВЧА КУПЕЛ, ул. БОРЯНА №59, бл.215А, ет.1, ап.1, За: Владимир Бояджиев-директор, Р. България 1618, София, Тел.: 02 4253750, E-mail: nipa@nipa.bg, Факс: 02 4253760

Място/места за контакт: София, ж.к.ОВЧА КУПЕЛ, ул. БОРЯНА №59, бл.215А, ет.1, ап.1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nipa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nipa.bg/?q=bg/node/21.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Национален институт за помирение и арбитраж реализира проект: “Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08, Договор за безвъзмездна помощ №.14-11-17/26.08.2014 г Общата цел на проектното предложение е създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността и ефикасността на дейността на Национален институт за помирение и арбитраж за осигуряване на качествено съдействие за доброволно уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж. Общата цел ще бъде постигната чрез три специфични цели: 1.Организационно развитие и подобряване на координацията в рамките на Национален институт за помирение и арбитраж за оптимизиране изпълнението на основните му функции; 2.Осигуряване на единна организация на контрол, гарантираща повишаване ефективността и ефикасността на работните процеси в Национален институт за помирение и арбитраж; 3.Оптимизиране на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж, с цел избягване на дублиране на функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността. В изпълнение на:Дейност 2: Извършване на функционален анализ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;Дейност 3: Разработване на предложения за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на Национален институт за помирение и арбитраж, както и релевантни нормативни и стратегически документи;Дейност 4: Оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж;от горе цитирания проект, Национален институт за помирение и арбитраж ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА по проект: "Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният за изпълнител по настоящата обществена поръчка следва да изпълни следните дейности: Дейност 1: Извършване на функционален анализ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, Дейност 2: Разработване на предложения за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на Национален институт за помирение и арбитраж, както и релевантни нормативни и стратегически документи и Дейност 3: Оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж в пълно съответствие с т. 2 Техническата спецификация от указанията за участие, неразделна част от настоящата публична покана, публикувани на сайта на НИПА в раздел "Профил на купувача" - http://nipa.bg/?q=bg/node/21. Прогнозната стойност на поръчката е 45 913,33 лв. (четиридесет и пет хиляди деветстотин и тринадесет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Предлаганата цена за всяка отделна дейност не бива да надвишава максималните общи стойности без ДДС: за Дейност №1 Извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА - 29 583,33 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС; за Дейност №2 Изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА - 8 316, 67 лв. (осем хиляди триста и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС; за Дейност №3 Оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА - 8 013,33 (осем хиляди и тринадесет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални стойности на процедурата като цяло и/или на някоя от дейностите предмет на договора. Оферти, надвишаващи прогнозната стойност на обществената поръчка като цяло и/или на някоя от дейностите няма да бъдат допуснати до оценка. Поръчката се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г. и Национален институт за помирение и арбитраж, за реализацията на проект “Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ”. Предвидено е авансово плащане в размер на 20% от стойността, посочена в ценовото предложение на участника, избран за изпълнител в 10 дневен срок от сключване на договора с избрания за ИЗПЪЛННИТЕЛ и представяне на надлежна фактура. Предвиждат се междинни плащания в общ размер, включително и аванса, до 80% от дължимото възнаграждение по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след подписване на констативен протокол за извършени дейности и представен счетоводен документ. Междинните плащания се извършват на база изпълнена и отчетена дейност по договора като общата им сума не може да надхвърля 80% от стойността на договора. Окончателно плащане е в размер на 20% от дължимото възнаграждение по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване на двустранен приемо-предавателен или констативен протокол за окончателното изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на работата възложена с предмета на договора и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45913 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р. България, град. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания за изпълнение на поръчката; Избраният за изпълнител по настоящата обществена поръчка следва да изпълни следните дейности: Дейност 1: Извършване на функционален анализ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, Дейност 2: Разработване на предложения за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на Национален институт за помирение и арбитраж, както и релевантни нормативни и стратегически документи и Дейност 3: Оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж в пълно съответствие с т. 2 Техническата спецификация от указанията за участие, неразделна част от настоящата публична покана, публикувани на сайта на НИПА в раздел "Профил на купувача" - http://nipa.bg/?q=bg/node/21. II. Изисквания към участниците: 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. 3. Технически възможности - Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуги по оптимизиране на функциите и организационно развитие на организации в т.ч. изготвяне на: - минимум един фукнционален анализ за начина на функциониране на организация/и; и/или - минимум един структурен анализ за начина на функциониране на организация/и; и/или - минимум един организационен анализ за начина на функциониране на организация/и. и/или минимум един друг сходен документ с аналогично съдържание и функции на посочените по-горе. Забележка: Съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението. Това изискване се доказва със следните документи: •Списък на услугите по оптимизиране на функциите и организационно развитие на организациии е изпълнени от участника, през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на настоящата офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) - Приложение №6 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определяне на комплексната оценка „КО”: Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 5 (пет) показателя: Цена (Ц)- 30%; Срок на изпълнение на Дейност 1: "Извършване на функционален анализ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация"(С.Д1) - 20%; Срок на изпълнение на Дейност 2: "Разработване на предложения за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на Национален институт за помирение и арбитраж, както и релевантни нормативни и стратегически документи"(С.Д2)- 20%; Срок на изпълнение на Дейност 3: "Оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж "(С.Д3) - 20%; Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи (О) - 10%. •Показателят - Цена (Ц) е с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100 Където Цi e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник. и Цmin e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена. •Срок на изпълнение на Дейност 1: "Извършване на функционален анализ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация"(С.Д1)- с тежест 20% в комплексната оценка - максимална оценка – 100 точки. Като С.Д1 = (С.Д1 min / С.Д1 i ) x 100 Където С.Д1 min – минимален срок в календарни дни за изпълнение на Дейност 1, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-кратък срок за изпълнение. Където С.Д1 i - предложен срок в календарни дни за изпълнение на Дейност 1 на оценяваната оферта; •Срок на изпълнение на Дейност 2: "Разработване на предложения за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на Национален институт за помирение и арбитраж, както и релевантни нормативни и стратегически документи"(С.Д2)- с тежест 20% в комплексната оценка - максимална оценка – 100 точки. Като С.Д2 = (С.Д2 min / С.Д2 i ) x 100 Където С.Д2 min – минимален срок в календарни дни за изпълнение на Дейност 2, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-кратък срок за изпълнение. Където С.Д2 i - предложен срок в календарни дни за изпълнение на Дейност 2 на оценяваната оферта; •Срок на изпълнение на Дейност 3: "Оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж"(С.Д3)- с тежест 20% в комплексната оценка - максимална оценка – 100 точки.; Като С.Д3 = (С.Д3 min / С.Д3 i ) x 100 Където С.Д3 min – минимален срок в календарни дни за изпълнение на Дейност 3, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-кратък срок за изпълнение. Където С.Д3 i - предложен срок в календарни дни за изпълнение на Дейност 3 на оценяваната оферта; • Показателят - Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи (О) – с тежест 10 % в комплексната оценка - максимална оценка – 100 точки. Като О = (Оmin /Оi) x 100 Където Оi e предложен срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи, съгласнo Предложението за изпълнение на поръчката нa съответния участник. и Оmin e най-кратък срок в офертите на участниците в календарни дни за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи. Класирането на офертите по обособената позиция се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Ц х 30%+ С.Д1 х 20% + С.Д2 х 20% + С.Д3 х 20% + О х 10% На първо място се класира офертата с най-висока оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик, на който е посочен адресът на възложителя: гр.София 1618, кв.”Овча купел”, ул.”Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1, наименованието на предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл.Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Представяне на участника – Пр. №1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. •Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява уч-ка в процедурата (ако е приложимо) - оригинал; •При участник обединение - Копие на договора за обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява уч-те в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. •Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Пр. №2; •Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за в-вете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Пр. №3; • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Пр. №4 •Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на д-р - Пр. №5; •Списък на услугите по оптимизиране на функциите и организационно развитие на организации изпълнени от участника, през последните 3 години, считано до датата на подаване на настоящата офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) - Пр. №6; Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. •Дек-я по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - Пр. №7; •Дек-я по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Пр. №8; •Дек-я за липсата на обстоятелства по чл. 57, чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. "а" и „б” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Пр. №9; •Предложение за изпълнение на поръчката - Пр. №10 и Обяснителната записка, в съответствие с Техническите спецификации придружени с линеен времеви график. •Ценово предложение - Пр. №11; Забележка: Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се разглежда, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя липсващи или неправилно попълнени документи. ВАЖНО!Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 05.02.2015 г. от 11:00ч. в офиса на Национален институт за помирение и арбитраж - гр.София 1618, кв.”Овча купел”, ул.”Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат намерени на сайта на НИПА в раздел профил на купувача:http://nipa.bg/?q=bg/node/21

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2015