Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини, консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери - оригинални и/или съвместими. Доставките на касетите с тонер и консумативите ще са периодични, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, за срок от 2 (две) години от датата на подписване на договора, франко склад на "В и К" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Всяка доставка да бъде придружена със сертификати за качество и други документи, изискуеми за подобен вид стока. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции в зависимост от своите нужди и възможности. Възложителят ще заплаща всяка доставка в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125110

Описание:

Тонер за лазерни принтери/факс машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точното количество не може да бъде определено, тъй като зависи от нуждите на Възложителя. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Примерната техническа спецификация, които могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Публични покани. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена (обща) в лв., без ДДС, за оригинални тонер касети, франко склад на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250 – тежест 70 точки К1 = (К1 мин/К1конкретна)*70 К1 се получава като общ сбор от предложените единични цени за всяка от посочените в Примерната спецификация номенклатурни позиции за оригинални тонер касети. В случай, че общата предложена цена (К1) от офертата на даден участник е с повече от 20 % по-ниска от средната обща цена на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Цена (обща) в лв., без ДДС, за съвместими тонер касети, франко склад на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250 – тежест 20 точки К2 = (К2 мин/К2конкретна)*20 К2 се получава като общ сбор от предложените единични цени за всяка от посочените в Примерната спецификация номенклатурни позиции за съвместими тонер касети. В случай, че общата предложена цена (К2) от офертата на даден участник е с повече от 20 % по-ниска от средната обща цена на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. К3 – Срок на доставка – тежест 10 точки К3 = (К3 мин/К3 конкретен)*10 Участниците да предложат срок на доставка, не по-кратък от 1 (един) работен ден. В случай, че участник предложи срок на доставка, който не е съобразен с изискването на Възложителя, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 + К3 Крайната комплексна оценка – КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/02/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 03.02.2015 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел “Доставка на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини, консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/01/2015