Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukobit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Поддръжка на улично и парково осветление на територията на Община Луковит за 2015 год.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50232110

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Експлоатация на съоръжения за обществено осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще изпълнява следните дейности /съгласно Техническото задание/: • Контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения; • Извършване на текущ ремонт и годишна профилактика на уличното осветление; • Ремонт на осветителни тела; • Ремонт на въздушни и кабелни мрежи за улично осветление; • Ремонт и зареждане на електрическите табла на стълбове за улично осветление; • Ремонт в касети и табла за улично осветление; • Подмяна на осветителни тела и електрически лампи за улично осветление; • Преоборудване (преокомплектовка) на осветителни тела; • Настройка на часовници за улично осветление; • Почистване от прорасли клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела; • Откриване и отстраняване на кабелни повреди на уличното осветление; • Откриване и отстраняване на повреди по кабелни и въздушни мрежи за улично осветление; • Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на официални празнични дни и мероприятия, организирани от Община Луковит, при бедствия и аварии, обявени от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) към МС, Областна ПКЗНБАК и Общинска ПКЗНБАК. • Други видове дейности, свързани с поддръжката на уличното осветление (при необходимост).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46276 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник може да бъде всяко физическо или юридическо лице или техни обединения. В случай че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания, където не е уточнено изрично, ще се прилагат за обединението /консорциум и др./ като цяло. В случай че участникът участва като обединение /или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ сключват споразумение с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията са отговорност на водещия член на обединението/ консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Подизпълнители в настоящата обществена поръчка могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и, както и да е приложена в офертата декларация за участие от всеки един подизпълнител. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП ще бъде отстранен от участие и подадената от него оферта няма да бъде оценявана. 1.4.1. Технически възможности и квалификация: А. Списък на техническото оборудване на участника. Описание на притежаваните собствени автостълби - отразени в справка, отговарящи на Закона за технически изисквания към продуктите, чл.V и наредбата за технически надзор и регистъра на съоръженията /ПМС №187 от 2000г./, което участникът ще използва при изпълнение на предмета на обществената поръчка и описание на документ за извършен технически преглед за текущата година на посоченото оборудване; - обр. 12 Б. Списък на служителие служителите, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка с описание на квалификацията на участниците по смисъла на чл.51 от ЗОП - обр. 6 В. Справка-декларация за налична материално - техническа база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка и сервиз на улични осветителни тела. – обр.9 Г. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да докаже опит в: Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да е изпълнил поне една услуга с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности, свързани с поддръжка на обществено /улично и парково/ осветление. 1.5. Минимални технически изисквания за участниците А. Участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката: -автовишка – 1 бр. -електроагрегат подвижен 3 kW – 1 бр. -автомобил лекотоварен с минимална товароподемност до 1,0 тон – 1 бр. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси-/чл.51а от ЗОП/. Изисквания за материалите, влагани при монтажа на уличното осветление: Всеки кандидат да представи технически одобрения или спецификации на използваните материали или еквивалентни по БДС: прод. в поле Допъл. информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

“икономически най-изгодна оферта” съгласно методиката за оценка на офертите: Тоб.=0.6*Тфин.+0.4*Ттех., където Тфин. е оценката на финансовото предложение, а Ттех. е оценката на техническото предложение Ттех. за всеки участник се изчислява по следния начин: Ттех.= 0.4Спр.+0.4*Среак. +0.2*Cгар., където: Спр. = Спр.у. / Спр.мах. *100, Слок.мах. е максималния брой Профилактични прегледи и почистване на осветителни тела годишно, Спр.у е брой профилактични прегледи предложени от участника. Среак. = Среак.мин. / Среак.х. *100, Среак.мин. е минималния предложен срок за изпращане на квалифициран електротехник (с подходяща техника и допълнителни специалисти), на място, за отстраняване на възникнали проблеми и аварии, а Среак.х. е срока за изпращане на място на специалисти и техника, предложен от съответния участник. Cгар.= Сгар.х / Сгар.мах*100, Сгар.мах. е максималния предложен ганционен срок, а Сгар.х е гаранционния срок предложен от съответния участник (ако има предложени различни срокове за видовете услуги и материали от един участник, за изчисление се ползва минималния предложен гаранционен срок Тфин. = (Цмин. / Цх ) * 100, където: Цмин. е минималната предложена цена, а Цх е цената предложена от съответния участник за Експлоатационна подръжка за 1 бр. осветително тяло на месец

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Светлинният източник да бъде живачна лампа високо налягане /ЖЛВН/ 125 и 250W, друга част с компактни луминесцентни лампи /КЛЛ/ с мощност 1x36W или еквивалентни. 2.Изискванията към сертификатите А/ сертификати за качество на доставените материали – EN ІSO 9001, в съответните им варианти или еквивалентни; Б/ сертификат ENEC - гарантиращ, че осветителното оборудване и неговите консумативи са тествани във всички критични точки и техническите параметри на осветителните тела са гарантирани за целите партиди. В/ маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни; 1. 6. Утежняващи условия: Община Луковит има сключен договор за обществена поръчка в резултат на проведената открита процедура с предмет на поръчката- изпълнение на „Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит”, който се изпълнява по Мярка 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 11/322/00743 от 30.11.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА. Изпълнителят следва да има предвид, че след започване на реализацияна на проекта по Договор № № 11/322/00743 от 30.11.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – РА, ежемесечно се актува обема на осветителните тела по съответния обект/ улица/ и се приспада от експроатационната подръжка за 1 бр. осветително тяло за месеца. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който следва да се посочи: предметът на поръчката, за която е предназначена офертата, наименование на участника и пълен адрес за кореспонденция на адрес: Община Луковит, гр. Луковит 5770, ул. "Възраждане". Образци на Декларации, Ценова оферта, Техническо предложение , техническа спецификация и проект на договор са публикувани на следния интернет адрес: www.lukovit.bg Всяка оферта трябва да съдържа: Представяне на участника – Образец 1; Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП – образец № 2; Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър; Декларация по чл. 55, ал. 7 ЗОП – обр. 3; Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – обр. 4 СПИСЪК на договорите за услуги, изпълнени през последните 3 (три) години считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – обр.5 СПИСЪК служителите, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП – обр.6 Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на служител - обр.7 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - обр. 8 Декларация за наличие на материално – техническа база – обр. 9 Декларация за спазвам условията за участие в процедурата – обр.10 Декларация за за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – обр.11 СПИСЪК за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на услугата по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП – обр.12 Техническа оферта – образец 14; Ценово предложение – образец 15 и обр. 15.1.Срокът на валидност на предложенията на участниците е не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите съгласно поканата.заплащането се извършва съгласно утвърдените средства в бюджета на общината/ съответно за кметствата/след приемане на работата и представяне от изпълнителя на Акт обр.19 и др. изискуеми документи и протокол за извършените работи по действителни количества, подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта. Офертите да бъдат отворени на: 03.02.2015 г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2015